Школа данас

Основна школа

Наша школа, у 21. веку настоји да буде део савремених токова, да обезбеди квалитетно образовање и васпитање за све ученике и да припреми своје ученике за живот и за даље школовање. Целокупан образовно-васпитни процес усмерен је на остваривање неколико циљева:

  1. Да ученици науче да уче и да примењују стечено знање
  2. Да самостално решавају проблема
  3. Да живе здраво и да буду одговорни према себи и другима
  4. Да буду мотивисани да се употпуности остваре

Школа обезбеђује услове за остваривање наведнеих циљева на неколико начина :

  1. Пре свега путем обезбеђивања стручног наставног кадра
  2. Обезбеђивањем стручног ваннаставног кадра и
  3. Обезбеђивањем материјално-техничких услова рада.

У нашој школи ради 11 учитеља. Од тога је 9 професора разредна наставе, један наставник разредна наставе и један магистар.У предметној настави ради 17 наставника. Од тога су два наставника магистри, 14 наставника има високу стручну спрему и 1 наставник је тренутно апсолвент.
Учитељи и наставници се сваке године стручно усавршавају у области дидактике и методике, а у последњим годинама и у области инклузивног образовања.
Што се тиче ваннаставног особља, школа располаже свим неопходним кадровима који поседују одговарајућу стручну спрему за обављање послова.
Наведена настојања школе, сваке године, видљива су и у резултатима ученика, како у редовној настави кроз њихов општи успех, тако и кроз успехе у разним такмичењима у области науке и спорта.

Image
Image
Image
Image
Image