ШКОЛА ОТВОРЕНИХ ВРАТА

ПОЧЕТНА   О ШКОЛИ   ОГЛАСНА ТАБЛА   ЗАПОСЛЕНИ   УЧЕНИЦИ   ИНТЕРНА АКТА   ТЕНДЕРИ   КОНТАКТ

   Фејсбук страница школе

Школа отворених врата - блог
                          

    

ОШ Никола Тесла - Кљајићево

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2013/204 ГОДИНУ.

  

Садржај конкурсне документације:

 

1. Позив за подношење понуде .................................................. .....прилог бр. 1      страна  3-4

2. Упутство понуђачу како да сачини понуду .............................  ... ..прилог бр. 2      страна  5-9

3. Услови за учешће у поступку јавне набавке

 и доказивање њихове испуњености .................................................... прилог бр. 3      страна 10

3. Образац понуде ...................................................................... .      прилог бр.4  страна  11-20

4. Образац о подацима чланова групе понуђача.....................................прилог бр.5       страна 21

5. Образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни

    (члан 75.Закона) .............................................................................прилог бр.6     страна  22

6. Образац изјаве о независној понуди према члану 26. Закона .............прилог бр.7       страна  23

7. Образац Изјаве о поштовању обавеза .............................................  прилог бр.8        страна 24

 

                                                                                                                     Укупно 24 страна.

Прилог бр.1

 

            На основу члана 39. и члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012.), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и доказивању испуњености услова члан 6. (Сл.гласник РС број 29/2013) и Одлуке о покретанју поступка јавне набавке мале вредности,

ОШ  Никола Тесла - Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51

                                                           

Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

I ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Седиште наручиоца: Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51

Одговорна особа (потписник уговора): Мр. Бранка Вулетић,  директор

Особа за контакт: Милутин Богдановић, секретар

Телефон: 025/852-026

Телефакс:025/852-026

Интернет страница: ............................

Текући рачун: 840-435660-29

Матични број: 08047073

ПИБ: .100272718

 

II ВРСТА ПОСТУПКА

Јавна набавка мале вредности услуга.

 

III ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

 

IV ПРЕУЗИМАЊЕ-ДОСТАВЉАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се доставља, у штампаном облику, поштом, а на захтев понуђача може се доставити и електронским путем. Документација се може и лично узети у ОШ Никола Тесла - Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51  или на порталу јавних набавки:  portal.ujn.gov.rs.

 

V ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се припрема и подноси у складу са овом конкурсном документацијом и треба да доказује да понуђач испуњава законом прописане услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.

            Понуда се сматра благовременом ако је у ОШ Никола Тесла - Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51,  приспела до дана 20.11.2013. до 10,00 часова.

            Понуђач понуду може да пошаље поштом, или преда лично на адресу: ОШ Никола Тесла - Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51, Кљајићево 25221.

                        Понуда  мора бити у затвореној коверти, са назнаком "НЕ ОТВАРАЈ понуда за јавну набавку услуга ''ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ.

            Понуде које не  стигну наручиоцу до дана 20.11.2013. године (било лично или поштом), најкасније до 10,00 часова, сматраће се неблаговременим.

            Неблаговремене понуде ће, неотворене, са назнаком да су неблаговремено поднете бити враћене понуђачима.

 

VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

            Критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 У случају исте цене понуђене од стране два или више понуђача, као повољнија вредноваће се  понуда која има повољније услове плаћања у погледу дужег рока плаћања

 

VII ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

            Јавно отварање понуда  ће се обавити дана 20.11.2013. у 12,00 часова у ОШ Никола Тесла - Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51.

VIII РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ДОНЕТА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

 

 

            Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца поднети пуномоћ за учешће у поступку.

Особа за контакт председник комисије Милутин Богдановић, 025-852-026

e-mail : osnikolatesla@open.telekom.rs                                                                                                                                                                                                                   Директор:

                                                                                                            Мр. Бранка Вулетић

 

 

Прилог бр.2.

           

2. У П У Т С Т В О

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

2.1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда и остала документација мора бити израђена и предата наручиоцу на српском језику.

 

2.2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке обухвата услуге ''ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ

 

 

2.3.ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуда се сачињава сходно овом упутству, а састоји се од свих попуњених и оверених образаца, изјава и тражених докумената и доказа.

Понуда се подноси у писаном облику на Обрасцу понуде који је саставни део ове конкурсне документације.

            Понуђач је дужан да достави следећа документа, у једном примерку, према конкурсној документацији :

-          Уредно попуњен, потписан и оверен образац понуде ( Прилог бр.4),

-          Оверен потписом и печатом образац о подацима  понуђача из групе понуђача ако се понуда подноси као заједничка (Прилог бр.5 )

-          Оверен потписом и печатом образац Изјаве  о испуњености услова из члана 75. Закона  (Прилог бр.6);

-          Оверен потписом и печатом образац Изјаве о независној понуди према члану 26. Закона ( Прилог бр. 7 ).

-          Оверен потписом и печатом образац Изјаве о поштовању прописа ( Прилог бр.8 )

-          Фотокопија Решења о регистрацији за обављање туристичке делатности.

 

 

 

Уколико понуђач не поднесе сва тражена документа, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Понуда се подноси у затвореној коверти. На полеђини коверте уписују се подаци о називу и

седишту понуђача.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда мора да испуњава све захтеване техничке спецификације и захтевани квалитет према обрасцу из прилога бр. 8.

Понуда мора да обухвата  све услуге у складу са конкурсном спецификацијом и количинама према обрасцу понуде из прилога бр.3

Понуда подразумева да су сви евентуални попусти у цени одмах исказани у њој, путем приказивања коначне цене, а не накнадним обрачунавањем, приликом чега се цена исказује са свим трошковима набавке.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може повући, нити мењати понуду.

 

 

2.4. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда важи најмање 30 дана од дана отварања исте.

 

2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач у року за подношење понуде може да измени, допуни или опозове своју  понуду исклучиво у писаном облику са назнаком Не отварати-измена, допуна или опозива понуде за јавну набавку мале вредности ''ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ

 

 

2.6.  ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА

Јавна набавка  није обликована по партијама.

 

2.7. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

 

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуђач може да наступи: самостално, као група која подноси заједничку понуду.

Понуђач који самостално подноси понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач нити да учествује у више заједничких понуда.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, саставни део понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезује за извршење јавне набавке према члану 80. став 4. Закона.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. Став 1.тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова доказује се Изјавом која је саставни део ове конкурсне документације.

Услов из члана 75. Став и.тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке.

 

2.9. ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који наступа са подизвођачем/има мора да наведе у својој понуди укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испунјености обавезних услова из члана 75.став1 тач 1)до 4) Закона,а доказ о испуњености услова из члана 75.став1.тачка 5) Закона за део набавке који ће се вршити преко подизвођача.

Понуђач, односно, добаљач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где то прирпда предмета набавке дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. Члана 80. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. Члана 80. Закона о ЈН наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност добављача

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. Овог члана наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије сагласност наручиоца.

 

2.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може тражити додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуда, уз писмено обраћање на адресу на коју се достављају и понуде, путем поште, електронске поште на адресу особе за контакт или путем факса, са назнаком "Захтев за додатно појашњење". Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Наручилац је дужан да у року од три дана  од дана пријема захтева пошаље одговор у писаном облику и да истовремено исти објави на Порталу јавних набавки.  Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу ( увид ) код понуђача односно његовог подизвођача ( члан 93. Закона о јавним набавкама ).

 

 2.11. ЦЕНА И РОК ПЛАЋАЊА

Цена у понуди се изражава у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са свим зависним трошковима.

Цена не подлеже променама и фиксна је.

Рок плаћања: минимум 30 дана од дана извршења услуге.

 

2.12. НАЧИН НАБАВКЕ ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Улуга организације и реализације екскурзија и наставе у природи  вршиће се у терминима предвиђеним уговором, а до краја наставне 2013/2014 године.

 

2.13. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

За оцењивање понуде примењиваће се критеријум најниже понуђене цене.

У случају исте цене понуђене од стране два или више понуђача, као повољнија вредноваће се  понуда која има повољније услове плаћања у погледу дужег рока плаћања.

 

2.14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова ( члан 88. Став 2 Закона )

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који је на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. ( Члан 88. став 3. Закона ).

 

 

 

 

 

2.15. РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДЕ

Наручилац ће приликом провере понуде извршити рачунску контролу исте. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена ( Члан 93. Став 5. Закона ).

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.16. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права понуђач може поднети у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама. Приликом подношења захтева уплаћује се такса у износу од 40.000 динара, жиро рачун број 840-742221843-57, модел бр. 97, позив на број 50-016, сврха републичка административна такса, корисник буџет Републике Србије.

Наручилац је дужан да обавести све учеснике у поступку о донетој одлуци Републичке комисије.

 

2.17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да:

1)      чува дао поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)      одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података у понуди;

3)      чува као пословну тајну имена, заинтересовних лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података који понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чвању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен поверљивости.

 

2.18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понучђач у претходне три године у поступку јавне набавке: поступао забрани из чл.23.и 25. Закона о ЈН, учинио повреду конкуренције, доставио неистине податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавнвој набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења  на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закључененим уговорима о јавним набавкама који су односили на исти предмет набавке, за период од три године.

Докази из ст.1 и 2. овог члана може бити:

1)правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежнон органа, 2)исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, 3) исправа о наплаћеној казни, 4) рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређује облигациони односи, 7) доказ о ангажовању на изршењу уговора о јавној набавци која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, 8) другии одговарајући доказ примеренпредмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набаке или по раније закљученим уговорима о јаним набавкеам.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. Тачка1) овог члана који се односи на поступак који је спровео или уговор који је зкључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврстан.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Додатно обезбеђење наручилац мора одредити у конкурсној докумументацији, а нјегова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене.

 

2.19. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора о јавној набавци у року од 10 дана од дана отварања понуда и доставити је понуђачима у року од 3 дана од дана доношења.

Уговор о јавној набавци ће се закључивати у року од осам дана  од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149 ЗЈН.

Ако понуђач одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим понуђачем на ранг листи понуђача.

 

Понуде које буду оцењене као НЕПРИХВАТЉИВЕ наручилац  је по закону дужан да одбије.

                                                                                                                                                                                                                             Директор

   Мр. Бранка Вулетић

                   

 

 

     Прилог бр.3

  

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ЊИХОВЕ ИСПУЊЕНОСТИ

 

3.1. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из члана

       75. Закона о јавним набавкама.

3.2. Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, осим

       услова из члана 75. Став 1. Тачка 5) овог закона, понуђач доказује достављањем писане

        изјаве дате под кривичном и материјалном одговорношћу.

3.3. да понуђач испуњава услове  прописане за обављање туристичке делатности као и услове прописане Правилником о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања (Сл гласник РС просветни гласник број 7/2010) и Упустства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи број: 610-00-790/2010-01 Министарства просвете од 16.09.2010.год.

 

 

           Прилог бр.4  

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:

 

Који је одређен на основу Одлуке Директора ОШ Никола Тесла Кљајићево број: 241/2013 од 16.09.2013. год. за јавну набавку услуга ''ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ

.

Наручилац: ОШ Никола Тесла , Иве Лоле Рибара 51, Кљајићево 25221

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

 

1.Назив понуђача _____________________________________________________________________________

2. Седиште понуђача _____________________________________________________________

3. Одговорна особа (потписник уговора) _____________________________________________

4. Особа за контакт _______________________________________________________________

5. Телефон ____________________________________________________________________________________

6. Телефакс ___________________________________________________________________________________

7. Електронска адреса _________________________________________________________________________

8.Текући рачун понуђача _______________________код банке ______________________________________

9. Матични број понуђача _____________________________________________________________________

10. Порески број понуђача _____________________________________________________________________

 

 

        Понуда се подноси:

  • a)                 Самостално

  • b)                  Као заједничка понуда

  • c)                  Са подизвођачем

 

 

-ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ ЈЕ:

''ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ

 

ЈЕДНОДНЕНА ЕКСКУРЗИЈА ПРВИ РАЗРЕД

ДЕСТИНАЦИЈА: САЛАШ КАТАИ МАЛИ ИЂОШ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: МАЈ, ЈУН 2014

БРОЈ УЧЕНИКА:  оквирно  од 35 до 40 ученика

ПРЕВОЗ: аутобуски превоз аутобусом туристичке класе.

НАЧИН ПЛАЋАЊА: у најмање 5 месечних рата.

 

У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТО И:_________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 ПОНУДА СА РУЧКОМ:

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара без ПДВ-а.

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара са ПДВ-ом.

 

 

ПОНУДА БЕЗ РУЧКА:

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара без ПДВ-а.

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара са ПДВ-ом.

 

ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ДЕСТИНАЦИЈА: СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ЗАСАВИЦА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: МАЈ 2014

БРОЈ УЧЕНИКА:  оквирно  од 35 до 40 ученика

ПРЕВОЗ: аутобуски превоз аутобусом туристичке класе.

НАЧИН ПЛАЋАЊА: у најмање 6 месечних рата.

ЕКСКУРЗИЈА ТРЕБА ДА ОБУХВАТИ: ПОСЕТА РЕЗЕРВАТУ ОБЕДСКА БАРА, ПОСЕТА  СИРМИУМУ , ПОСЕТА ЗАСАВИЦИ И ВОЖЊА БРОДИЋЕМ, КАО И ПОСЕТА ИЗЛОЖБИ ДИНОСАУРУСА.

 

У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТО И:_____________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 ПОНУДА СА РУЧКОМ:

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара без ПДВ-а.

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара са ПДВ-ом.

 

 

ПОНУДА БЕЗ РУЧКА:

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара без ПДВ-а.

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара са ПДВ-ом.

 

 

ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ПЕТИ РАЗРЕД

 

ПРВА ВАРИЈАНТА:

 

ДЕСТИНАЦИЈА: СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ЗАСАВИЦА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: МАЈ 2014

БРОЈ УЧЕНИКА:  оквирно  од 35 до 40 ученика

ПРЕВОЗ: аутобуски превоз аутобусом туристичке класе.

НАЧИН ПЛАЋАЊА: у најмање 6 месечних рата.

ЕКСКУРЗИЈА ТРЕБА ДА ОБУХВАТИ: ПОСЕТА РЕЗЕРВАТУ ОБЕДСКА БАРА, ПОСЕТА  СИРМИУМУ , ПОСЕТА ЗАСАВИЦИ И ВОЖЊА БРОДИЋЕМ И ПОСЕТА МЕКДОНАЛДСУ У НОВОМ САДУ.

 

У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТО И:_____________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 ПОНУДА :

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара без ПДВ-а.

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара са ПДВ-ом.

 

 

ДРУГА ВАРИЈАНТА:

 

ДЕСТИНАЦИЈА: БАЊА КОВИЉАЧА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: МАЈ 2014

БРОЈ УЧЕНИКА:  оквирно  од 35 до 40 ученика

ПРЕВОЗ: аутобуски превоз аутобусом туристичке класе.

НАЧИН ПЛАЋАЊА: у најмање 6 месечних рата.

ЕКСКУРЗИЈА ТРЕБА ДА ОБУХВАТИ: ОБИЛАЗАК ПАРКА У БАЊИ КОВИЉАЧИ, ПОСЕТА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈУ ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА НА ГУЧЕВУ, ПОСЕТА ТРШИЋУ- СПОМЕН КОМПЛЕКС, ПОСЕТА МАНАСТИРУ ТРОНОША И ПОСЕТА МЕКДОНАЛДСУ У НОВОМ САДУ..

 

У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТО И:_____________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

 ПОНУДА :

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара без ПДВ-а.

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара са ПДВ-ом.

 

 

ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ШЕСТИ И СЕДМИ РАЗРЕД

 

ПРВА ВАРИЈАНТА:

 

ДЕСТИНАЦИЈА: КРАГУЈЕВАЦ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: МАЈ 2014

БРОЈ УЧЕНИКА:  оквирно  од 65 до 70 ученика

ПРЕВОЗ: аутобуски превоз аутобусом туристичке класе.

НАЧИН ПЛАЋАЊА: у најмање 6 месечних рата.

ЕКСКУРЗИЈА ТРЕБА ДА ОБУХВАТИ:

1. ДАН: БЕОГРАД ПОСЕТА ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ И МУЗЕЈУ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

ОПЛЕНАЦ: ПОСЕТА ХРАМУ И КАРАЂОРЂЕВОМ КОНАКУ

КРАГУЈЕВАЦ: ВЕЧЕРА И НОЋЕЊЕ У ХОТЕЛУ ШУМАРИЦЕ

2. ДАН: ДОРУЧАК, ПОСЕТА СПОМЕН ПАРКУ ШУМАРИЦЕ И АКВАРИЈУМУ, РУЧАК, ОБИЛАЗАК ГРАДА И ПОВРАТАК ЗА КЉАЈИЋЕВО.

ЦЕНА ТРЕБА ДА ОБУХВАТА ЈЕДАН ПУН ПАНСИОН.

 

У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТО И:_____________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

 ПОНУДА :

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара без ПДВ-а.

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара са ПДВ-ом.

 

 

 

ДРУГА ВАРИЈАНТА:

 

ДЕСТИНАЦИЈА: ВРШАЦ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: МАЈ 2014

БРОЈ УЧЕНИКА:  оквирно  од 65 до 70 ученика

ПРЕВОЗ: аутобуски превоз аутобусом туристичке класе.

НАЧИН ПЛАЋАЊА: у најмање 6 месечних рата.

ЕКСКУРЗИЈА ТРЕБА ДА ОБУХВАТИ:

1. ДАН: БЕОГРАД ПОСЕТА ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ,СМЕДЕРЕВО: ПОСЕТА ТВРЂАВИ. ПОСЕТА АРХЕОЛОШКОМ НАЛАЗИШТУ ВИМИНАЦИУМ, БЕЛОЦРКВАНСКИМ ЈЕЗЕРИМА, ВРШАЦ, ВЕЧЕРА И НОЋЕЊЕ.

2. ДАН: ДОРУЧАК, ОБИЛАЗАК ГРАДА, ПОСЕТА КАТЕДРАЛИ, АПОТЕКА НА СТЕПЕНИЦАМА, ХАЛА МИЛЕНИЈУМ, РУЧАК, ПОСЕТА КУЋЕ МИХАЈЛА ПУПИНА У ИДВОРУ И ПОВРАТАК ЗА КЉАЈИЋЕВО.

 

ЦЕНА ТРЕБА ДА ОБУХВАТА ЈЕДАН ПУН ПАНСИОН У

 

ХОТЕЛУ:______________________________________________________________________

 

 

У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТО И:_____________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

 ПОНУДА :

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара без ПДВ-а.

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара са ПДВ-ом.

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

ПРВА ВАРИЈАНТА:

 

ДЕСТИНАЦИЈА: ГОЧ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: АПРИЛ ИЛИ МАЈ 2014.

БРОЈ УЧЕНИКА: оквирно 70 - 80 ученика

САДРЖАЈ: седам дана са шест пуних пансиона и ужином, аниматором, лекаром.

ПРЕВОЗ: аутобуски превоз аутобусом туристичке класе

НАЧИН ПЛАЋАЊА: у најмање 7 месечних рата.

 

У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТО И:_____________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

ПОНУДА ЗА АПРИЛ :

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара без ПДВ-а.

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара са ПДВ-ом.

 

 

 

ПОНУДА ЗА МАЈ :

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара без ПДВ-а.

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара са ПДВ-ом.

 

 

ДРУГА ВАРИЈАНТА:

 

ДЕСТИНАЦИЈА: РУДНИК ХОТЕЛ НЕДА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: АПРИЛ ИЛИ МАЈ 2014.

БРОЈ УЧЕНИКА: оквирно 70 - 80 ученика

САДРЖАЈ: седам дана са шест пуних пансиона и ужином, аниматором, лекаром.

ПРЕВОЗ: аутобуски превоз аутобусом туристичке класе

НАЧИН ПЛАЋАЊА: у најмање 7 месечних рата.

 

У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТО И:_____________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

 ПОНУДА ЗА АПРИЛ :

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара без ПДВ-а.

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара са ПДВ-ом.

 

 

ПОНУДА ЗА МАЈ :

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара без ПДВ-а.

 

Укупна вредност понуде по ученику износи _________________________________ динара са ПДВ-ом.

 

 

НАПОМЕНА:

 

Све услуге превоза обухватају све Законом и другим прописима одређене мере заштите путника у саобраћају.

Понуђена цена је фиксна и може се мењати само споразумно са Школом, а из оправданих разлога (поскупљење цене дизел горива или бензина и сл.)

Рок плаћања последње рате: у року од ___________ ( минимум 30, максимум 45 дана ) од дана извршења услуге.

У случају подношења заједничке понуде, исту потписује овлашћени представник групе понуђача одређен споразумом.

 

 

 

 

Датум:_________________                                                  печат фирме и потпис овл. лица:

 

Место:_________________                                                  ____________________________

 

 

Прилог бр. 5

 

Који је одређен на основу Одлуке Директора ОШ Никола Тесла Кљајићево број: 241/2013 од 16.09.2013. год. за јавну набавку услуга ''ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ

Наручилац: ОШ Никола Тесла , Иве Лоле Рибара 51, Кљајићево 25221

 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

 

1. Назив члана понуђача ___________________________________________________________________

2. Седиште члана понуђача _______________________________________________________

3. Одговорна особа (потписник уговора) ___________________________________________

4. Особа за контакт ______________________________________________________________

5. Телефон _________________________________________________________________________________

6. Телефакс _________________________________________________________________________________

7.  Електронска адреса _______________________________________________________________________

8. Текући рачун члана групепонуђача _______________________код банке _________________________

9. Матични број члана групе понуђача ________________________________________________________

10. Порески број члана групе понуђача _______________________________________________________

 

Напомена:

Образац се попуњава у случају подношења заједничке понуде.

У случају пондошења понуде са више понуђача, образац копирати у довољном броју примерака.

 

 

                                     Прилог бр.6.

                                                                             

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ И ПОТВРЂУЈЕМ да:                                                                                 

 

__________________________________________________________________________

                                              (пун назив и седиште понуђача)

 

испуњава Законом о јавним набавкама прописане услове за учешће у поступку јавне набавке пружања услугр превоза ученика Школе у току школске 2013/2014 године. и то према следећем:

 

1.         Да је регистрован за обављање делатности:

 

________________________________________________________________________

                           (подаци о надлежном органу Агенција за привредне регистре).

 

2.      Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

 

3.      Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снаи у време објављивања односно слања позива за подношење понуда

 

4.      Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге државе, ако има седиште на њеној територији.

 

Ова Изјава односи се на јавну набавку покренуту Одлуком Директора  ОШ Никола Тесла Кљајићево број: 357/2013 од 12.11.2013. год. за јавну набавку услуга ''ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ

 

 

Напомена: Уколико подноси група понуђача/подизвођача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача.

 

Место и датум:

 

_______________

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

 

____________________

(Потпис и печат)

 

                                                  Прилог бр.7.

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПРЕМА ЧЛАНУ 26. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ И ПОТВРЂУЈЕМ да:                             

 

                                             

__________________________________________________________________________

                                              (пун назив и седиште понуђача)

 

Да понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

Место и датум:

 

_______________

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

 

____________________

(Потпис и печат)

 

 

Напомена: Уколико подноси група понуђача/подизвођача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача

 

 

Место и датум:

 

_______________

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

 

____________________

(Потпис и печат)

                                               

                                    Врх стране

           

ПОЧЕТНА   О ШКОЛИ   ОГЛАСНА ТАБЛА   ЗАПОСЛЕНИ   УЧЕНИЦИ   ИНТЕРНА АКТА   ТЕНДЕРИ   КОНТАКТ