ШКОЛА ОТВОРЕНИХ ВРАТА

ПОЧЕТНА   О ШКОЛИ   ОГЛАСНА ТАБЛА   ЗАПОСЛЕНИ   УЧЕНИЦИ   ИНТЕРНА АКТА   ТЕНДЕРИ   КОНТАКТ

   Фејсбук страница школе

Школа отворених врата - блог
                          

     СТАТУТ ШКОЛЕ

                                                     ПРЕДЛОГ

На основу члана 57. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 47. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013), Школски одбор ОШ Никола Тесла - Кљајићево, на седници одржаној 17.01.2014. године, једногласно, (од укупно 9 чланова ) за је гласало 7 (присутних 7 чланова ) , доноси :


                                                  С Т А Т У Т
                   Основне школе Никола Тесла у КљајићевуI - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ


ПРЕДМЕТ РЕГУЛИСАЊА

Члан 1.


Овим Статутом се ближе уређује организација, начин рада, управљање и руковођење у Основној школи Никола Тесла - Кљајићево (у даљем тексту Школа), поступање одргана Школе ради обезбеђивања остваривања права ученика, заштите и безбедности ученика и запослених и мере за спречавање повреда забрана утврђених Законом о основама система образовања и васпитања, начин објављивања општих аката и обавештавања свих заинтересованих страна о одлукама органа и друга питања у складу са законом.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Члан 2.


Школа је образовно-васпитна установа у којој се остварује делатност јавне службе основног образовања и васпитања.
У Школи се стиче обавезно основно образовање и васпитање у два цилуса (први циклус 1 4 разред и други циклус 5 8 разред) у трајању од осам година.

НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Члан 3.


Назив Школе је: Основна школа Никола Тесла.
Седиште Школе је у Кљајићеву, улица Иве Лоле Рибара 51.
Одлуку о промени назива Школе доноси Школски одбор уз сагласност
покрајинског секретеријата за образовање Аутономне покрајине Војводине у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) и не може се вршити у току наставне године.ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ

Члан 4.


Школа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима на основу закона и овог статута.
Школа је организована као јединствена радна целина.
Школа има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.
За своје обавезе у правном промету са трећим лицима Школа одговара свим средствима којима располаже.

АУТОНОМИЈА ШКОЛЕ

Члан 5.


Школа има аутономију која се огледа у праву на:
1. доношење статута и других општих аката, школског програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада школе, правила понашања у школи и других општих аката;
2. планирање стручног усавршавања и професионалног развоја наставника и стручних сарадника;
3. самовредновање рада школе;
4. избор запослених и представника запослених у школски одбор и стручне органе;
5. уређивање унутрашње организације и рада стручних органа;
6. начин остваривања сарадње са установама из области образовања, здравства, социјалне и дечје заштите, јавним предузећима, привредним друштивма и другим организацијама, ради остваривања права деце, ученика и запослених.


РЕГИСТРАЦИЈА ШКОЛЕ

Члан 6

.
Школа је уписана у регистар Привредног суда у Сомбору и води се у регистарском улошку број: ФИ 1140/2000, од дана 28.12.2000.године.
Матични број Школе код надлежног органа за статистику је: 08047073.
Порески идентификациони број (ПИБ) школе је: 100272718ЗАСТУПАЊЕ ШКОЛЕ

Члан 7.


Школу заступа директор Школе (у даљем тексту: директор)
У случају привремене одсутности или спречености директор ће одредити наставника или стручног сарадника у школи и дати му овлашћења да га замењује.
У изузетним, непредвиђеним ситуацијама, привремене одсутности или спречености директора да обавља функцију или овласти лице које ће га замењивати, Школски одбор ће одредити наставника или стручног сарадника у Школи и дати му овлашћења да га замењује.
Директор, може у оквиру својих овлашћења, пуномоћјем пренети одређена овлашћења за заступање Школе на друга лица. Пуномоћје се издаје у писаном облику и може се опозвати у свако доба.


Члан 8.


Акта и јавне исправе Школе као законски заступник потписује директор.Директор може овластити друго лице за потписивање аката које доноси Школа, изузев јавних исправа.
Уз функцију директор додаје свој потпис, а пуномоћник уноси податак "по овлашћењу".
Лица овлашћена за располагање новчаним средствима депонују свој потпис код надлежне службе Републичке Управе за Трезор, Министарства надлежног за послове финансија.


ШКОЛСКИ ПРОСТОР

Члан 9.


Земљиште, зграде и друга средства Школе су државна својина.
Одлуку о давању у закуп непокретности које користи Школа доноси Школски одбор, уз сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије.


ПЕЧАТИ ШКОЛЕ

Члан 10.


Школа у своме раду користи следеће печате:
1. Печат за оверу веродостојности јавних исправа - печат округлог облика 42мм који садржи: Грб Републике Србије. На печату је кружно, ћирилицом и латиницом на српском језику, као и на мађарском језику исписан текст: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, Аутономна Покрајина Војводина, ОСНОВНА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА КЉАЈИЋЕВО.
2. Печат за свакодневно пословање секретаријата и рачуноводства школе, округлог облика, пречника 28мм. који садржи: Грб Републике Србије. На печату је кружно, ћирилицом на српском језику, као и на мађарском језику исписан текст: РЕП. СРБИЈА А.П. ВОЈВОДИНА, О.Ш. НИКОЛА ТЕСЛА, КЉАЈИЋЕВО.

Печати и штамбиљи се чувају на начин који онемогућава њихово неовлашћено коришћење.
За употребу и чување печата одговорни су: директор школе, секретар школе, шеф рачуноводства и административни радник.


ШТАМБИЉ ШКОЛЕ

Члан 11.


Школа у свом раду користи следеће штамбиље:
1. За завођење аката и пријем службене поште, правоугаоног облика, димензија 68 х 34мм. са текстом: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, ОСНОВНА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА, КЉАЈИЋЕВО, ДЕЛ. БР. (линија за упис дел. броја), ДАТУМ: (линија за упис датума).
2. За обележавање пошаљиоца у поштанском саобраћају и обележавање књига и др. Текстова у власништву Школе, правоугаоног облика, димензија 34 х 14мм, са текстом ОСНОВНА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА, КЉАЈИЋЕВО.


СРЕДСТВА ЗА РАД

Члан 12.


Средства за финансирање делатности школе утврђују се и обезбеђују, у складу са законом из:
1. Буџета Републике Србије.
2. Из Буџета града Сомбора.
3. Из Буџета Аутономне Покрајине Војводине.
4. Сопствени приходи по основу проширене делатности, ванредних ученика, донација, спонзорства, уговора и других правних послова у складу са законом;
Школа води пословне књиге, саставља и подноси рачуноводствене исказе и пословне извештаје у складу са законом и актима Министарства просвете.


ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ

Члан 13.

Број и структура запослених у Школи утврђује се Правилником о организацији рада и систематизацији радних места.
Остваривање појединачних права, обавеза и одговорности запослених у Школи уређује се посебним и појединачним колективним уговором, односно опшим актима Школе.


ЈАВНОСТ РАДА

Члан 14.
Рад Школе је јаван.
Ближе одредбе о начину остваривања јавности рада утврђује се пословницима о раду органа Школе.


ЗАБРАНЕ

ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ


Члан 15.


У школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

ЗАБРАНА НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Члан 16.


У Школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја или достојанства личности детета и ученика или запосленог.
Занемаривање или немарно поступање представља пропуштање школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета и ученика.
Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета или ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.
Под физичким насиљем, у смислу става 1. овог члана, сматра се: физичко кажњавање деце или ученика од стране запослених или других одраслих особа; свако понашање које моће да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према деци, ученицима или другим запосленима, као и ученика према другим ученицима или запосленим.
Под психичким насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког или емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или запосленог.
Под социјалним насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се искључивање детета и ученика из групе вршњака и различтитх облика социјалних активности школе.
У школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручни сарадником или другим запосленим.
За повреде забране из става 8. овог члана против родитеља, односно старатеља детета или ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.


ЗАБРАНА СТРАНАЧКОГ ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА

Члан 17.

У Школи није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење простора Школе у те сврхе.I I - НАСТАВА И ШКОЛОВАЊЕ


ОСНОВНА ДЕЛАТНОС
Т

Члан 18.


Основна делатност Школе је образовно- васпитна делатност у оквиру основног образовања.
Образовно-васпитну делатност Школа реализује за ученике Школе кроз организовање редовне наставе као и кроз друге облике образовања у складу са Законом.

Члан 19.


Школа остварује образовно-васпитну делатност спровођењем Школског програма.ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Члан 20.


Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан образовно-васпитни рад у школи.
Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира и реализује свој рад.
Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика.
Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма у складу са Законом.
Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања.
Школа објављује школски програм у складу са Законом и овим Статутом.
Школски програм садржи:
1) циљеве школског програма;
2) наставни план основног образовања и васпитања;
3) програме обавезних и изборних предмета по разредима, са начинима и поступцима за њихово остваривање;
4) програм допунске и додатне наставе;
5) програм културних активности школе;
6) програм школског спорта и спортских активности;
7) програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања;
8) програм слободних активности ученика;
9) програм професионалне оријентације;
10) програм здравствене заштите;
11) програм социјалне заштите;
12) програм заштите животне средине;
13) програм сарадње са локалном самоуправом;
14) програм сарадње са породицом;
15) програм излета, екскурзија и наставе у природи;
16) програм рада школске библиотеке;
17) начин остваривања других области развојног плана школе који утичу на образовно-васпитни рад.
Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном плану чине прилог школског програма.
Када школа реализује факултативни предмет, његов програм саставни је део школског програма.
Саставни део школског програма је и програм безбедности и здравља на раду који обухвата заједничке активности школе, родитеља, односно старатеља и јединице локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.
У оквиру школског програма, за децу и ученике који не познају српски језик, школа може да реализује и програм за стицање елементарних знања из српског језика.ДОНОШЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Члан 21.


Школски програм припрема стручни актив за школски програм, а доноси га Школски одбор, по правилу на рок од четири године, а у складу са начелима израде школског програма.
Школски програм се доноси најкасније два месеца од почетка школске године у којој ће се почети примењивати.
Школски програм објављује се у складу са овим статутом, на начин којим се обезбеђује доступност свим заинтересованим корисницима
( огласној табли Школе, књизи дежурства, на родитељским састанцима, сајту школе и другим видовима оглашавања).


ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

Члан 22.


Школа може да обавља проширену делатност на основу Школског програма, којом се унапређује или доприноси рационалнијем и квалитетнијем обављању образовања и васпитања.
Одлуку о проширењу делатности доноси Школски одбор у складу са Законом.РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ


Члан 23.


Школа доноси развојни план у складу са Законом и овим Статутом.
Развојни план школе садржи и:
1) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту;
2) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка;
3) мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима;
4) мере превенције осипања ученика;
5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај појединих наставних предмета;
6) план припреме за завршни испит;
7) план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте;
8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора;
9) мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика;
10) план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника;
11) план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе;
12) план сарадње и умрежавања са другим школама и установама;
13) друга питања од значаја за развој школе.
Развојни план садржи и мерила за праћење остваривања развојног плана.
Развојни план служи као ослонац за израду школског програма и годишњег плана рада школе.
Развојни план доноси Школски одбор, на предлог стручног актива за развојно планирање, а уз предходно прибављено мишљење наставничког већа, за период од три до пет година.
Средства за извршење развојног плана обезбеђју се из Буџета Републике Србије, АП Војводине, града Сомбора, других извора финансирања (донације, поклони, завештања...).
У поступку осигурања квалитета Школе вреднује се и остваривање развојног плана.


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА


Члан 24.


Школски одбор до 15. септембра доноси Годишњи план рада којим се утврђује време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања.
Годишњи план рада школа доноси у складу са школским календаром, развојним планом и Школским програмом.


ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН

Члан 25.


За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план.
Индивидуални образовни план (у даљем тексту: ИОП) је посебан документ којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању за одређено дете и ученика, у складу са његовим способностима и могућностима.
Циљ ИОП-а је оптимални развој детета и ученика, укључивање у вршњачки колектив и остваривање општих и посебних исхода образовања и васпитања, односно задовољавања образовно-васпитних потреба детета и ученика.
ИОП се израђује на основу претходно реализованих и евидентираних мера индивидуализације и израђеног педагошког профила детета и ученика.
ИОП се израђује према образовно-васпитним потребама детета и ученика и може да буде заснован на:
1) прилагођавању начина рада, као и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад (ИОП1);
2) прилагођавању и измени садржаја образовно-васпитног рада, исхода и стандарда постигнућа (ИОП2);
3) обогаћивању и проширивању садржаја образовно-васпитног рада за дете и ученика са изузетним способностима (ИОП3).
Доношењу ИОП-а 2, претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а 1, као и прибављање мишљења интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету и ученику.
Изузетно, за ученика који образовање стиче остваривањем ИОП-а 2, осим наставног програма, може да се измени и наставни план, на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету и ученику.
ИОП доноси педагошки колегијум школе на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке детету и ученику (у даљем тексту: Тим).
Тим у школи чини наставник разредне наставе, односно наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, односно старатељ, а у складу са потребама ученика и педагошки асистент, односно пратилац за личну помоћ ученику, на предлог родитеља, односно старатеља.
Родитељ, односно старатељ даје сагласност на спровођење ИОП-а, у складу са законом.
У првој години уписа у установу, ИОП се доноси и вреднује тромесечно, а у свакој наредној години два пута у току радне, односно школске године.

УЏБЕНИЦИ И НАСТАВНА СРЕДСТВА

Члан 26.


Школа користи уџбенике и наставна средства које на предлог надлежног Савета одобри министар, у складу са посебним законом.
Министар може да одобри и више уџбеника за исти предмет у истом разреду, као и страни уџбеник.
У остваривању образовно-васпитног рада могу да се користе и друга необавезна средства и помагала у складу са посебним Законом.
Изузетно од става 1. овог члана, уџбенике и друга наставна средства за верску наставу одобрава Министар на усаглашени предлог традиционалних цркава и верских заједница.

ШКОЛСКА ГОДИНА

Члан 27.


Школска година почиње 01. септембра, а завршава се 31. августа наредне године.
Образовно-васпитни рад организује се у два полугодишта.
У току школске године ученици имају и школски распуст. Време и трајање школског распуста утврђује се школским календаром.


КАЛЕНДАР РАДА

Члан 28.


Школа се придржава календара образовно-васпитног рада који прописује Покрајински Секретар надлежан за област образовања до 01. јуна текуће године за наредну школску годину.
Одступања од Школског календара одобрава покрајински Секретар .
Ако Школа одступи од календара из става 1. овог члана, дужна је да настави са радом све док се не оствари наставним планом и програмом, утврђени број часова наставе.


Члан 29.


У школи се изучавају наставни предмети прописани наставним планом и програмом, у складу са Законом.
Наставни предмети јесу:
1) обавезни предмети;
2) изборни предмети прописани Законом и наставним планом и програмом;
3) и факултативни предмети, у складу са школским програмом.

Члан 30.


Образовно-васпитни рад организује се у одељењу и у групама, а по потреби и индивидуално.
Одељење истог разреда може да има до 30 ученика.
У једном одељењу могу да буду до два ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.


НАСТАВА

Члан 31.
Настава је основа образовно-васпитног процеса у школи.
Поред редовне наставе, која се организује полудневно, у школи се организује допунска, додатна и припремна настава.
Школа организује редовну полудневну наставу у две смене и стара се да сви ученици равномерно похађају наставу у обе смене, смењујући се у једнаким временским интервалима од једне недеље.


ДОДАТНА НАСТАВА

Члан 32.


За ученике од четвртог до осмог разреда са посебним способностима, склоностима и интересовањима за поједине предмете, школа организује додатну наставу.


ДОПУНСКА НАСТАВА

Члан 33.


За ученике којима је потребна помоћ у савладавању програма и учењу, школа организује допунску наставу.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

Члан 34.


За ученике упућене на разредни и поправни испит, школа организује припремну наставу.
Припремна настава се организује пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет радних дана са по два часа дневно за сваки предмет.
За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом остварује се додатна подршка у складу са индивидуалним образовним планом.
Школа је дужна да организује припрему ученика за полагање завршног испита током другог полугодишта осмог разреда, а десет дана пре полагања испита најмање два часа дневно.


ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА

Члан 35.


Факултативну наставу Школа може да уведе, ако обезбеди средства за то, а у складу са Законом.
Факултативна настава је обавезна за ученике који се за њу определе.

Члан 36.
Наставници и стручни сарадници, а посебно школски педагог и психолог, прате развој ученика, њихове склоности и способности, помажући им у избору даљег образовања и професионалног оспособљавања.
У циљу даљег образовања и професионалног усавршавања, као и развоја личности ученика, школа, по потреби, организује разговоре са стручњацима разних профила, обавља посете средњим школама, институтима и одговарајућим организацијама.

ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ

Члан 37.


Екскурзија и настава у природи се организују према годишњем плану рада.
При утврђивању плана и програма екскурзије и наставе у природи обавезно се полази од циља и карактера програма образовања који ученици савлађују, материјалних могућности њихових родитеља, као и мишљења савета родитеља.

Члан 38.


Културна и јавна делатност школе произилази из њене друштвене и културне функције и доприноси потпунијем васпитању ученика.
Ова делатност обухвата: свечаности поводом прослава државних и верских празника, организовање прославе дана школе, као и друге сличне пригодне манифестације, приређивање изложби ученичких радова и представа за родитеље и остале грађане.


Члан 39.


Остале ваннаставне активности ученика организују се кроз: рад ученичког парламента и одељенске заједнице, хора, приредбе, излете и рад секција.


I I I - ОРГАНИ ШКОЛЕ

Члан 40.


Школа има орган управљања, орган руковођења, стручне и саветодавне органе, у складу са законом и овим Статутом.

ШКОЛСКИ ОДБОР

Члан 41.


Орган управљања у Школи је Школски одбор.
Председник и чланови Школског одбора обављају послове из своје надлежности без накнаде.

САСТАВ И ИЗБОР ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Члан 42.


Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника.
Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина града Сомбора.
Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.
Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из реда родитеља Савет родитеља, тајним изјашњавањем.
За члана Школског одбора не може бити предложено ни именовано лице:
1. које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, или које је осуђено за: кривично дело насиље у породици, одузимање малолетог лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење; за кривично дело примање мита или давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање;
2. које би могло да заступа интерес више структура осим чланова синдиката;
3. лице чији су послови, дужности, или функције неспојиви са обављањем послова у Школском одбору;
4. лице које је већ именовано за члана органа управљања друге установе;
5. лице које је изабрано за директора друге установе и у другим случајевима утврђеним Законом.

МАНДАТ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Члан 43.


Мандат органа управљања траје четири године.
Поступак за именовање чланова органа управљања покреће се најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима органа управљања.
Скупштина града Сомбора разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или Школски одбор , на лични захтев члана, као и ако:
1) орган управљања доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу закона и статута дужан да доноси;
2) члан органа управљања неоправданим одсуствовањима или несавесним радом онемогућава рад органа управљања;
3) у поступку преиспитавања акта о именовању утврди неправилности;
4) овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања због престанка основа по којем је именован у орган управљања;
5) наступи услов из члана 54. став 11. Закона о основама система образовања и васпитања.
Изборни период новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа управљања.


ПРИВРЕМЕНИ ШКОЛСКИ ОДБОР

Члан 44.


Покрајински секретар за образовање АП Војводине именује привремени Школски одбор, ако чланове Школског одбора не именује Скупштина града Сомбора до истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора.
Мандат привременог Школског одбора траје до именовања новог.

НАДЛЕЖНОСТ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Члан 45.

Школски одбор:
1. доноси статут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте Школе и даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова;
2. доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада Школе, усваја извештаје о њиховом остваривању и Извештај о вредновању и самовредновању;
3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4. доноси финансијски план Школе у складу са Законом;
5. доноси план јавних набавки Школе;
6. усваја Извештај о пословању Школе, Годишњи обрачун, Извештај о извођењу екскурзије;
7. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора;
8. одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива и седишта Школе у складу са Законом;
9. расписује конкурс и бира директора Школе;
10. одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе;
11. доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са Законом;
12. разрешава директора Школе дужности у складу са Законом;
13. даје мишљење директору Школе у поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника за пријем у радни однос;
14. именује чланове Стручног актива за развојно планирање;
15. образује комисије из своје надлежности уколико се за то укаже потреба;
16. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно - васпитног рада;
17. доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
18. одлучује по приговору, односно жалби на решење директора;
19. врши и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актом.

Чланови Школског одбора одговорни су за обављање послова из своје надлежности, тј. за законитост и за благовремено доношење и спровођење одлука из своје надлежности, оснивачу Школе и органу који га именује.

СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Члан 46.


Школски одбор одлучује у седницама.
Седницу Школског одбора сазива и њоме руководи председник , који се бира из реда чланова школског одбора на првој конститутивној седници.
У одсуству председника Школског одбора његове послове обавља заменик
председника који се бира приликом конституисања Школског одбора.
Седници Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.
Седници Школског одбора присуствује и представник синдиката у Школи, без права одлучивања.

КВОРУМ И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 47.


Седница Школског одбора се може одржати ако је присутно најмање пет чланова Школског одбора (кворум).
При одлучивању сваки члан Школског одбора има један глас.
Школски одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Одлука Школског одбора је донета већином од укупног броја чланова Школског одбора.
Седници Школског одбора обавезно присуствује директор и секретар школе.
Пословником о раду Школског одбора ближе се утврђује начин рада и одлучивања Школског одбора у складу са Законом и овим Статутом.

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Члан 48.


На свакој седници Школског одбора води се записник који обавезно садржи:
- редни број седнице (рачунајући од почетка мандатног периода),
- место, датум и време одржавања,
- имена присутних и одсутних чланова (навести имена оправдано одсутних),
- имена присутних лица који нису чланови,
- констатацију да седници присуствује потребан број чланова за пуноважно одлучивање,
- усвојен дневни ред,
- формулацију одлука о којима се гласало, са назначеним бројем гласова за, против и уздржаних гласова,
- одлуке и закључке донете о појединим тачкама дневног реда са назначеним бројем гласова за предлог, против и бројањем уздржаних гласова,
- време када је седница завршена или прекинута,
- потпис председавајућег и записничара.
У записник се уносе и изјаве за које поједини чланови изричито траже да се унесу.
Одлуку о одређивању записничара доноси Школски одбор, тако што га бира из редова чланова Школског одбора или за записничара одређује секретара Школе.
Записник потписују председник Школског одбора, односно председавајући и записничар.
Школски одбор на свакој наредној седници врши усвајање записника са претходне седнице, а директор подноси извештај о извршавању одлука.


ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Члан 49.


Директор руководи радом Школе .
Директор Школе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 8. став 2. и чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања.
Дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Изузетно, дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 8. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана става 3 овог члана. На поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из члана 8. ст. 2. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања, равноправни су.
Директор Школе бира се на период од четири године.
Мандат директора тече од дана ступања на дужност.
Директору Школе мирује радни однос за време првог изборног периода на радном месту са кога је изабран.
Директору Школе престаје радни однос ако се у току трајања мандата утврди да не испуњава услове из става 2. овог члана или одбије да се подвргне лекарском прегледу на захтев Школског одбора.
О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује Школски одбор.


ИЗБОР ДИРЕКТОРА

Члан 50.


Директора Школе бира Школски одбор на основу јавног конкурса, по прибављеном мишљењу које се даје на седници Наставничког већа на којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима тајним изјашњавањем.
Конкурс за избор директора расписује Школски одбор најкасније три месеца пре истека мандата директора.
Текст конкурса садржи следеће податке:
- назив Школе са адресом;
- услове за избор директора;
- рок за подношење пријаве;
- документацију коју кандидат подноси уз пријаву;

Члан 51.


Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора Школе износи 15 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву на конкурс кандидат за директора Школе подноси:
- биографске податке, односно радну биографију;
- оверену фотокопију дипломе о завршеном одговараућем виском образовању;
- оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад);
- потврду о раду у области образовања;
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- лекарско уверење да има писичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
- остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору;

Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела противполне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторско понашање.ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Члан 52.


Благовременом пријавом сматра се она пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу.
Благовременом пријавом сматраће се и пријава која је предата препорученом поштом, и тада се као дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку.
Када истек конкурсног рока за пријем пријава пада у недељу или дане државног празника, рок за пријаву помера се за следећи радни дан.

Члан 53.


Под потпуном пријавом сматраће се она пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса.
Изузетно, кандидат може потребна документа поднети и накнадно, након истека рока, под условом да је пријаву поднео у предвиђеном року и да због објективних разлога није могао доставити комплетну документацију.
Накнадна достава документације је могућа само уколико конкурсна комисија није започела са прегледом конкурсног материјала.

МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

Члан 54.


Наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за директора, на посебној седници, којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима тајним изјашњавањем.
Кандидате учеснике конкурса за директора на Наставничком већу представља председник конкурсне комисије, а према редоследу са листе кандидата коју је утврђена на основу времена пријема конкурсне документације од стране кандидата.
На наставничком већу могу да се представе и кандидати лично, ако то затраже.
По представљању кандидата наставничко веће бира комисију од три члана која ће спровести тајно изјашњавање свих запослених, по спроведеном изјашњавању проглашава резултате тајног изјашњавања.Стручну помоћ комисији око израде листића и записника даје секретар Школе.
Наставничко веће верификује резултате тајног изјашњавања.
Записник о резултатима тајног изјашњавања, мишљење Наставничког већа за избор директора достављају се Школском одбору.


ОДЛУКА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА

Члан 55.

Школски одбор може одлучивати о избору директора ако седници присуствује већина чланова Школског одбора.
Школски одбор доноси одлуку јавним гласањем
Одлука је донета потребном већином ако се за исти предлог изјасни већина укупног броја чланова Школског одбора.
Школски одбор доставља одлуку о изабраном кандидату за директора Школе покрајинском секретару надлежном за образовање АП Војводине, на сагласност, најкасније у року од осам дана од дана доношења одлуке.

Члан 56.


Покрајински секретар даје сагласност на одлуку о избору директора у року од 30 дана од дана достављања одлуке.
Сматра се да је одлука Школског одбора о избору директора донета, односно да је поккрајински секретар дао на њу сагласност ако у року од 30 дана од дана достављања одлуке не донесе акт којим се одбија сагласност.

РЕШЕЊЕ О СТУПАЊУ НА ДУЖНОСТ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Члан 57.


Школски одбор после пријема сагласности или протека рока из члана 57. став 2. доноси Решење о избору директора и доставља га учесницима конкурса.
Решењем се утврђује време ступања на дужност, као и обавеза полагања испита за директора.
Учесник конкурса, незадовољан решењем из става 1. овог члана, има право на судску заштиту у управном спору.

ПОНОВНО РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Члан 58.
Школски одбор расписује нови конкурс за директора школе уколико не донесе Одлуку о избору директора или покрајински секретар не да сагласност на одлуку Школског одбора о избору директора ако се у поступку утврди да одлука није донета у складу са Законом или се њеним доношењем доводи у питање несметано обављање делатности Школе

НАДЛЕЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТ ДИРЕКТОРА

Члан 59.


Директор је одговоран за законитот рада и за успешно обављање делатности установе.
Директор за свој рад одговара Школском одбору.
Осим послова утврђених законом директор школе :
1. планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе;
2. стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно - васпитног рада;
3. стара се о остваривању развојног плана установе;
4. одлучује о коришћењу средстава утврђених финансисјким планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
5. сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
6. организује и врши педагошко - инструктивни увид и прати квалитет образовно - васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручног сарадника;
7. планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручног сарадника:
8. предузима мере у случајевима повреда забрана из члана 44. до 46. Закона о основама система образовања и васпитања и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике;
9. предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа;
10. стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о установи у оквиру јединственог инфорамционог система просвете;
11. стара се објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа;
12. сазива и руководи седницама наставничког већа, педагошког колегујума, без права одлучивања;
13. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;
14. сарађује са родитељима, односно старатељима ученика;
15. подноси извшетаје о своме раду и раду школе школском одбору, најмање два пута годишње;
16. доноси правилник о организацији и сиситематизацији послова у школи;
17. одлучује оправима, обавезама и одговорностима ученика и запослених у складу са Законом о основама система и образовања и васпитања и другим посебним Законима;
18. припрема предлог плана стручног усавршавања запослених, доставља га Школском одбору ради доношења и стара се о његовом остваривању;
19. стара се о наменском коришћењу школског простора и закључује уговоре о давању истог на коришћење, на основу одлуке школског одбора;
20. стара се о спровођењу поступка јавних набавки и доноси одлуке о избору најповољније понуде за јавне набавке мале вредности;
21. предлаже школском одбору, наставничком већу и педагошком колегијуму доношење одлука из оквира њихове надлежности;
22. доноси распоред часова, именује одељенске старешине на почетку године и у току школске године ако дође до оправданих разлога да се изврши замена;
23. одређује ментора приправницима, расписује конкурс и врши избор кандидата за пријем у радни однос у складу са Законом;
24. врши преузимање запослених у складу са Законом;
25. формира комисије за пробни рад запослених у складу са Законом;
26. закључује уговоре о извођењу наставе у складу са Законом;
27. утврђује статус наставника, стручног сарадника у погледу рада са пуним или непуним радним временом, привремено удаљава запосленог са рада због учињене повреде забране и теже повреде радне обавезе у складу са Законом до окончања дисциплинског поступка;
28. покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у дисциплинском поступку против запосленог;
29. покреће васпитно - дисциплински поступак за ученике;
30. обавља и друге послове и одговоран је за њихово извршавање у складу са Законом и овим статутом.ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Члан 60.


Дужност директора школе престаје: истеком мандата, на лични захтев, стицањем услова за мировање радног односа, престанком радног односа и разрешењем. Одлуку о престанку дужности директора доноси Школски одбор.
Школски одбор разрешава директора установе ако је утврђено да су испуњени услови из члана 63. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања.
Директор је материјално одговоран за штету коју намерно или крајњом непажњом нанесе Школи, у складу са законом.
Школски одбор разрешава директора дужности ако му се у дисциплинском поступку изрекне мера престанка радног односа због утврђене одговорности за тежу повреду радне обавезе прописане за запослене из члана 141. закона о основама система образовања и васпитања, или се стекне услов за отказ уговора о раду у складу са општим прописима о раду.
Школски одбор разрешава директора дужности пре истека мандата када је коначним актом надлежног органа утврђено да је Школа, односно директор одговаран за прекршај из закона, привредни преступ или кривично дело у вршењу дужности.
Школски одбор разрешава директора и по наложеној мери просветног инспектора, у року од осам дана од дана пријема налога.
Сматра се да је одлука Школског одбора о разрешењу директора донета, односно да је покрајински секретар дао на њу сагласност, ако у року од 15 дана од дана њеног достављања не донесе акт којим одбија сагласност.ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Члан 61.

Вршиоца дужности директора Школе поставља Школски одбор до избора директора ако директору Школе престане дужност, а није расписан конкурс или Школски одбор није донео одлуку о избору или покрајински Секретар није дао сагласност на одлуку Школског одбора.
Вршиоца дужности поставља покрајински Секретар ако Школски одбор не постави вршиоца дужности директора Школе у случајевима из става 1. овог члана или не донесе одлуку по поновљеном конкурсу, односно покрајински Секретар не да сагласност на одлуку по поновљеном конкурс у року од седам дана од дана сазнања за наступање разлога за постављење.
За вршиоца дужности директора Школе може да буде постављен наставник или стручни сарадник који има професионални углед, радно искуство у школи, запослен у школи на период од најдуже шест месеци.
За вршиоца дужности директора Школе не може бити постављено лице које у поступку избора за директора није добило сагласност.
Вршиоцу дужности директора Школе мирује радни однос на радном месту са кога је постављен, за време док обавља дужност директора Школе.
Права, обавезе и одговорности директора Школе односе се и на вршиоца дужности директора Школе.


СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ ТИМОВИ И ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Члан 62.


Стручни органи, тимови и педагошки колегијум Школе: старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе; прате остваривање програма образовања и васпитања; старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; вреднују резултате рада наставника и стручног сарадника; прате и утврђују резултате рада ученика и полазника; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима и полазницима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.
Седницама стручних органа школе могу да присуствују представници ученичког парламента, без права одлучивања.
Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа, тимова и педагошког колегијума утврђује се овим статутом, у складу са законом.

Члан 63.

Стручни органи Школе су:
1. Наставничко веће;
2. Одељењско веће;
3. Стручно веће из области предмета;
4. Стручни активи за развојно планирање;
5. Стручни активи за развој школског програма.


НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Члан 64.


Наставничко веће чине:
наставници;
стручни сарадници.

Члан 65.


Наставничко веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова Већа, јавним гласањем, осим у случају када је законом и овим статутом друкчије одређено.
Наставничко веће предлаже три представника у Школски одбор, гласа се тајно, а предложеним представницима сматрају се она три предложена кандидата који добију највише гласова присутних чланова Наставничког већа.
Наставничко веће може одлучивати о питањима утврђеним дневним редом ако седници Наставничког већа присуствује више од половине његових чланова.
Кад заказаној седници Наставничког већа не присуствује потребан број чланова, директор Школе је дужан да у року од три дана закаже нову седницу са истим дневним редом.


СЕДНИЦЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Члан 66.


Редовне седнице Наставничког већа утврђене су годишњем планом рада.
Ванредне седнице се заказују по потреби најкасније 24 сата пре утврђеног термина за одржавање.
Седнице Наставничког већа сазива и њима руководи директор Школе, без права одлучивања.

Члан 67.


Када Наставничко веће решава по питању о коме се претходно изјаснио Савет родитеља, потребно је да се омогући председнику Савета родитеља учествовање у његовом раду.


НАДЛЕЖНОСТ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Члан 68.


Наставничко веће:
- разматра предлог Школског програма (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), Развојног плана, Годишњег плана рада школе, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
- прати остваривање програма образовања и васпитања;
- прати и анализира рад наставника -чланова Наставничког већа
- стара се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања;
- утврђује план рада Наставничког већа за Годишњи план рада школе;
- разматра и усваја извештаје о успеху ученика на крају класификационих периода, полугодишта и школске године;
- разматра и усваја извештај тима за појачан васпитни рад са ученицима на крају класификационих периода, полугодишта и школске године;
- предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор;
- именује чланове стручног актива за развој школског програма;
- даје мишљење о кандидатима за избор директора;
- даје мишљење у поступку стицања звања наставника и стручних сарадника;
- прати и утврђује резултате рада ученика;
- анализира стање опремљености појединих наставних области опремом и наставним средствима и степен њихове употребе у процесу образовно-васпитног рада;
- планира и организује различите облике ваннаставних активности ученика;
- на предлог стручних већа врши избор наставних облика метода рада и наставних средстава;
- доноси одлуку о употреби уџбеника и друге уџбеничке литературе у Школи;
- разматра и одлучује о предлогу плана и програма екскурзија и наставе у природи и разматра извештаје о њиховој реализацији;
- разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резултате;
- разматра распоред часова;
- разматра распоред одељењских старешинстава;
- утврђује испуњеност услова за завршетак школовања у року краћем од прописаног;
- додељује похвале и награде ученицима;
- доноси одлуку о избору ученика генерације;
- доноси одлуке о изрицању васпитно-дисциплинских мера из своје надлежности;
- разматра предлог директора о броју и саставу стручних већа за области предмета;
- одлучује о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања на основу предлога лекара;
- обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима школе.
Наставничко веће за свој рад одговора директору Школе.ЗАПИСНИК НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Члан 69.


О раду Наставничког већа води се записник.
Записник води један од чланова Наставничког већа кога на почетку школске године бира Наставничко веће.
Наставничко веће бира и заменика записничара који води записник у одсуству записничара.
Записник се води у посебној, повезаној свесци са страницама обележеним и овереним печатом, а потписују га директор Школе и записничар.ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ

Члан 70.


Ради организовања и остваривања образовно-васпитног рада, у сваком одељењу Школе формира се одељењско веће.
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.

РАД ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА

Члан 71.


Одељењско веће сазива и њиме руководи одељењски старешина.
Одељењско веће ради на седницама. Седнице одељењског већа заказују се најкасније два дана пре предвиђеног термина одржавања.
Уколико седници одељењског већа не присусутвује потребан број чланова одељењски старешина је дужан да закаже нову седницу са истим дневним редом најкасије у року од три дана.

КВОРУМ И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 72.


Одељењско веће може одлучивати уколико седници присуствује већина чланова већа.
Одлуке одељењског већа доносе се јавним гласањем, већином гласова укупног броја чланова.

НАДЛЕЖНОСТ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА

Члан 73.


Одељењско веће:
- усклађује рад свих наставника и стручних сарадника који изводе наставу у одељењу;
- остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године;
- утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања;
- предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу и разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду;
- утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета и оцену из владања на предлог одељењског старешине;
- предлаже ученике за ванредно напредовање;
- предлаже ученике за доделу похвала и награда;
- разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама;
- изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима у оквиру своје надлежности;
- предлаже наставничком већу програм екскурзија, наставе у природи, такмичења и сл.;
- разматра питања покренута на родитељским састанцима;
- упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере наставничком већу за побољшање уочених недостатака;
- обавља и друге послове у складу са законом и општим актом.


ЗАПИСНИК ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА

Члан 74.


Одељењски старешина је обавезан да води записник о раду одељењског већа у Књизи евиденције о образовно-васпитном раду.
У записник треба унети: датум одржавања седнице одељењског већа, време почетка и завршетка седнице, укупан број чланова већа, број присутних и одсутних чланова, имена и презимена присутних и одсутних чланова, кратак садржај расправе по појединим питањима, донете одлуке и закључке, резултате гласања односно издвојена мишљења уколико то захтева неки од чланова одељењског већа.
Записник потписује одељењски старешина.


СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА


Члан 75.


Сручно веће за област предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.
Стручна већа утврђују се овим статутом, а њихов састав и број утврђује Наставничко веће.
Радом Стручног већа руководи председник стручног већа кога сваке школске године бира директор школе.
Стручно веће ради у седницама које се одржавају сходно плану рада стручног већа и према потреби.
Седнице стручног већа припрема председник стручног већа.
О раду стручног већа води се записник.
У записник треба унети: датум одржавања, време почетка и завршетка седнице, укупан број чланова већа, број присутних и одсутних чланова, дневни ред, кратак садржај расправе о појединим питањима, донете одлуке и закључке, резултате гласања и издвојена мишљења уколико то захтева неки од чланова стручног већа.
Записник потписује председник стручног већа.


ВРСТЕ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА

Члан 76.


У школи се образују следећа стручна већа за област предмета:
- стручно веће наставника предмета друштвених наука;
- стручно веће наставника предмета природних наука
- стручно веће наставника предмета вештина;
- стручно веће наставника нижих разреда (први циклус).


Члан 77.


Стручна већа:
- доносе годишњи план рада стручног већа;
- предлажу поделу предмета на наставнике;
- врше избор уџбеника, приручника и друге литературе и предлажу Наставничком већу да одобри њихову употребу;
- планирају стручно, педагошко-психолошко и методичко усавршавање и образовање наставника и прате учешће у раду стручних друштава и удружења;
- остварују координацију и корелацију наставе међу предметима;
- оперативно разрађују критеријуме оцењивања и раде на уједначавању критеријума оцењивања и развијању различитих модела и техника оцењивања;
- пружају помоћ у раду наставницима-приправницима;
- разматрају стручна питања васпитно-образовног рада и предлажу Наставничком већу доношење одговарајућих одлука ради предузимања мера унапређивања рада побољшањем организације, увођењем иновација и др.;
- информишу своје чланове о савременим облицима, методама и средствима образовно-васпитног рада и примењују их у раду;
- остварују увид у реализацију образовно-васпитних задатака (ниво знања, умења, навика и успеха ученика, тешкоће у савладавању наставних програма и др.) и предузимају мере за доследније и успешније савладавање наставног плана и програма;
- анализирају успех ученика из појединих предмета и предузимају мере за пружање помоћи ученицима који заостају у раду, као и стимулисање ученика који брже напредују;
- утврђују тематске садржаје допунског додатног, индивидуалног рада и слободних активности и анализирају резултате тог рада;
- дају мишљење директору о одређивању ментора за наставнике-приправнике;
- размењују искуства о примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада кроз отворене часове и активности са наставницима из других сродних школа;
- развијају облике активног учења (учења кроз праксу) и облике кооперативног учења што омогућава ученицима да скупа уче радећи на заједничким пројектима;
- баве се и другим питањима у складу са законом.


СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Члан 78.


Стручни актив за развојно планирање чине:
- три представника наставника и један стручни сарадник;
- један представник јединице локалне самоуправе - заједнице;
- један представник Савета родитеља.
- један представник ученичког парламента.
Чланове стручног актива именује Школски одбор на период од три године.


НАДЛЕЖНОСТ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ


Члан 79.


Стручни актив за развојно планирање:
- доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово учешћу у развојном планирању;
- доприноси успостављању партнерских односа између школе и саветника за развој школе, договарају се о даљој сарадњи што подразумева утвђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране;
- анализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и приоритете развоја школе;
- припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених података и урађених анализа за наредни трогодишњи период;
- припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака планираних за сваку годину на почетку школске године;
- прати реализацију развојног плана и подноси извештај школском одбору једанпут годишње са предлогом мера;
- сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег плана са развојним планом школе;
- доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе;
- предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање постављених циљева;
- доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и вредновању процеса и задатака;
- учествује у самовредновању квалитета рада установе;
- обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и школског одбора.
Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору.


СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Члан 80.

Стручни актив за развој школског програма чине пет представника наставника, педагог и психолог школе.
Наставничко веће именује чланове Стручног актива за развој школског програма.

НАДЛЕЖНОСТ СТРУЧНОГ АКТИВА

Члан 81.


Стручни актив за развој школског програма:
- обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука;
- припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма;
- процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и посебних стандарда знања;
- учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе;
- утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе;
- прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;
- обавља и друге послове по налогу директора, наставничког већа и школског одбора.

Члан 82.


Радом стручних акива руководи председник кога бира директор школе.
Стручни актив за свој рад одговора наставничком већу, директору школе и школском одбору.
Наставничко веће може сменити члана, односно поднети захтев за смену председника стручног актива директору школе, уколико није задовољан његовим радом.
Мандат члановима стручног актива за развој школског програма траје до доношења школског програма и у току примене донетог школског програма, односно до доношења новог школског програма.


ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Члан 83.


Педагошки колегијум чине председници стручних већа, стручних актива и представник стручних сарадника.
Педагошким колегијумом председава директор, а у његовом одсуству помоћник директора.
Педагошки колегијум разматра питања, заузима ставове и даје мишљења у вези са пословима директора који се односе на:
- планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свим активностима школе;
- старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно - васпитног рада;
- старање о остваривању развојног плана установе;
- сарадњу са органинима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
- организовање и вршење педагошко - инструктивног увида и праћење квалитета образовно - васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унарпеђивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;
- планирање и стручно усавршавање и спровођење поступка за стицање звања наставника и стручног сарадника;
- доноси индивидуални образовни план на предлог стручног тима за организацију и спровођење посебних програма и активности за унапређивање образовно - васпитног рада у школи.

СТРУЧНИ ТИМОВИ

Члан 84.


Стручни тим који образује директор писменом одлуком за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта чине најмање пет чланова од којих је један председник тима.
Стручни тим обавља послове из своје надлежности које су предвиђене законом, општим актом школе и годишњим планом рада школе.
Члан тима за свој рад одговара директору школе.
Уколико члан тима не врши активности уредно или уколико директор школе није задовољан његовим радом, директор школе ће га сменити или заменити својом одлуком.

ВРСТЕ СТРУЧНИХ ТИМОВА

Члан 85.


Директор школе може да образује следеће тимове:
- тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
- стручни тим за инклузивно образовање;
- тим за самовредновање;

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Члан 86.


Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања образује директор школе и чине га педагог и психолог школе, представник савета родитеља, представник јединице локалне самоуправе, односно представник Министарства унутрашњих послова, и повремено се ангажује стручњак за поједина питања из стручних служби (установе социјлне, односно здравствене заштите).


НАДЛЕЖНОСТ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА


Члан 87.


Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:
- израђује нацрт програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања који је део развојног плана и годишњег плана рада школе;
- израђује оквирни акциони план;
- постиче и развија климу прихватања, толеранције и међусобног уважавања;
- идентификује безбедносне ризике у школи увидом у документацију, непосредно окружење, евидентирање критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља;
- унапређује способности свих учесника у школском животу, наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице ради уочавања, препознавања и решавања проблема насиља;
- дефинише процедуре и поступке, реагује на насиље и информише све учеснике у школском животу о истима;
- омогућује свим ученицима и запосленима који имају сазнање о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља;
- спроводи психо - социјални програм превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина;
- сарађује са родитељима путем савета родитеља, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора;
- сарађује са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи;
- спроводи процедуру и поступке реаговања у ситуацијама насиља;
- прати и евидентира врсте и учесталости насиља и процењује ефикасност спровођења заштите;
- ради на отклањању последица насиља и интеграцији ученика у заједницу вршњака;
- обавља саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља;
- води евиденцију о своме раду и анализира евиденцију о појавама насиља одељењских старешина, стручних служби и директора школе.


СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Члан 88.


Стручни тим за инклузивно образовање образује директор школе и чине га педагог, психолог и три члана из реда наставника.Радом руководи кординатор тима кога бирају чланови тима из својих редова.
.


НАДЛЕЖНОСТ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Члан 89.


Стручни тим за инклузивно образовање:

- врши идентификацију деце којима је потребна додатна образовна подршка.;
- даје предлоге мера за спровођење инклузивног образовања у Школи;
- Доноси Одлуку о изради ИОП-а и формира ИОП тим који ће израдидти ИОП за одређеног ученика;
- Врши и друге послове из своје надлежности прописане Законом и подзаконским општим актима.


ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

Члан 90.


Свако одељење у Школи има одељењског старешину.
Одељењског старешину на почетку школске године одређује директор Школе из реда наставника и стручних сарадника.


Члан 91.


Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни организатор рада у одељењу.
Одељењски старешина:
- обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима који остварују наставу у одељењу и усклађује њихов рад;
- доприноси стварању пријатне климе испуњене међусобним поштовањем унутар одељења и школе као целине;
- руководи радом одељењског већа (припрема седнице, спроводи одлуке), координира организовање допунског и додатног рада, слободне активности ученика и друге облике ваннаставног ангажовања;
- усклађује рад и захтеве свих наставника према ученицима (седнице одељењског већа, лични контакти);
- координира активности педагога и психолога у школи са ученицима и њиховим родитељима;
- прати оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима;
- припрема предлог екскурзија ученика, води екскурзије и стара се о безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама;
- посебно прати индивидуални развој сваког ученика у одељењу (здравствено стање, физички, социјални, емоционални и интелектуални развој, економске, социјалне и породичне прилике);
- пружа подршку и обезбеђује помоћ наставника, психолога и педагога школе;
- обавља саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима појединачно, групно или са одељењском заједницом;
- помаже у раду одељењске заједнице и ученичког парламета;
- изриче васпитно дисциплинске мере из своје надлежности;
- изриче усмене похвале наставничког и одељењског већа;
- пружа помоћ ученицима приликом одлучивања о укључењу у ваннаставне активности;
- упознаје ученике са задацима и садржајима наставе правилима образовно - васпитног рада, критеријумима оцењивања;
- штити ученике и запослене од дискриминације, занемаривања и злостављања;
- помаже у организовању активности ученика у области међусобне помоћи у учењу, понашању и организовању културног и забавног живота;
- води рачуна о уредности похађања наставе, нарочито ученицима који нередовно долазе на наставу;
- предузима мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика;
- решава дисциплинске проблеме настале на часовима појединих предмета;
- подстиче формирање хигијенских, културних и радних навика ученика;
- реализује часове одељењског старешине;
- припрема, организује и реализује родитељске састанке као облике групне сарадње са родитељима (најмање четири пута годишње);
- информише родитеље о захтевима које поставља школа пред ученика, о резултатима које ученици постижу у укупном образовно - васпитном раду;
- заједнички ради са родитељима на побољшању резултата учења, рада и развоја ученика;
- подноси извештај о своме раду одељењском већу;
- обавља и друге послове у складу са законом, општим актом и одлуком директора школе.

САВЕТ РОДИТЕЉА

Члан 92.


Школа има Савет родитеља као саветодавни орган.
Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења, а бирају их родитељи ученика на првом родитељском састанку који сазива одељењски старешина на почетку школске године.
Кандидата за председника Савета родитеља и три предложена представника Савета родитеља у Школском одбору може предложити члан Савета родитеља.
Савет родитеља бира три предложена представника родитеља у Школски одбор на основу тајног гласања, а изабрана су она три предложена кандидата која добију највише гласова присутних чланова Савета родитеља, под условом да у моменту гласања седници присуствује више од половине чланова Савета родитеља.
Савет родитеља сазива и њиме руководи председник који се бира јавним гласањем на конститутивној седници савета родитеља , на којој се на исти начин бирају и заменик председника и записничар.
На седници Савета родитеља води се записник који потписују записничар и председник Савета родитеља.
Савет родитеља доноси пословник о раду, којим уређује начин рада, поступак избора, трајање и престанак мандата чланова Савета родитеља, у складу са законом и овим статутом.

НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА РОДИТЕЉА

Члан 93.


Савет родитеља:
- предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
- предлаже своје представнике у стручни актив за развојно планирање и у друге стручне тимове школе;
- предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
- учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
- разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
- разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе;
- предлаже школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
- разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
- учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа;
- даје сагласност на програм, цену екскурзије и избор агенције и организовање екскурзије и разматра извештај о њиховом остваривању;
- разматра и друга питања утврђена статутом.
Савет родитеља има право да своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима Школе.


СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Члан 94.


Управне, нормативно-правне и друге правне послове у школи обавља секретар, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе.
Послове секретара може да обавља дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, са положеним стручним испитом за секретара.
Секретар из става 2. овог члана уводи се у посао и оспособљава се за самосталан рад савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за секретара. Секретару - приправнику директор одређује ментора са листе секретара установа коју утврди школска управа.
Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи стручни испит за секретара.
Секретару који не положи стручни испит у року из става 4. овог члана престаје радни однос.
Секретар који има положен правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит не полаже стручни испит за секретара.
Начин и програм увођења у посао, програм, садржину, начин и рокове за полагање стручног испита, састав и начин рада комисије Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине пред којом се полаже стручни испит и образац уверења који се издаје, трошкове полагања испита, накнаде за рад чланова комисије и остала питања у вези са полагањем стручног испита за секретара установе, прописује министар.


IV - УЧЕНИЦИ

УПИС УЧЕНИКА

Члан 95.


Упис ученика, услови за упис, време уписа, обавеза родитеља/старатеља у вези са уписом и похађањем наставе, прелазак ученика из једне у другу школу, престанак обавезе похађања наставе, ослобађање ученика од савлађивања програма физичког васпитања врши се у складу са законом и подзаконским актима.
Члан 96.
У први разред Школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.
Уз документацију потребну за упис, родитељ доставља доказ о здравственом прегледу детета.
Испитивање детета уписаног у школу врше психолог и педагог Школе, применом стандарда препоручених од надлежног завода, на матерњем језику.
Ученици који се превремено уписују у школу упућују се на проверу спремности коју врши психолог Школе.
Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.


ОЦЕЊИВАЊЕ И УСПЕХ


Члан 97.


Оцењивање ученика је саставни део образовно-васпитног рада Школе.
Оцењивањем се процењује постигнутост циљева и стандарда у савлађивању школског програма.
Оцењивање је јавно и свака оцена ученику мора да буде одмах образложена. Уколико наставник не образложи оцену, а ученик то од њега захтева, ученик има право да поднесе приговор на оцену.
Члан 98.


У првом разреду основног образовања и васпитања оцењивање и закључна оцена су описни и ученик прелази у наредни разред.
У осталим разредима основног образовања и васпитања оцењивање је описно и бројчано у току школске године, осим из предмета које одреди министар.
Описна оцена садржи повратну информацију за ученика и родитеља и пружа му јасно упутство како да унапреди свој рад.
Ученик другог и трећег разреда основног образовања и васпитања који на крају другог полугодишта има недовољне оцене преводи се у наредни разред, на основу одлуке одељењског већа, осим ако родитељ, односно старатељ изричито захтева да ученик понавља разред.
Ученику који је преведен у наредни разред, признаје се разред из кога је преведен као завршен и организује му се индивидуализован рад, у складу са чланом 77. Закона о основама система образовања и васпитања.
Ученик од четвртог до седмог разреда који има до две недовољне закључне бројчане оцене полаже поправни испит у августовском испитном року, а ученик завршног разреда у јунском и августовском року.
Ученик из става 6. овог члана завршава разред ако положи поправни испит из сваког предмета.
Ученик четвртог до седмог разреда понавља разред ако на крају другог полугодишта има више од две недовољне закључне бројчане оцене или не положи поправни испит.
Ученик завршног разреда основног образовања који не положи поправни, завршни, односно матурски испит завршава започето образовање у истој школи у својству ванредног ученика полагањем испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа.


Члан 99.


Владање ученика од првог закључно са петим разредом основног образовања и васпитања оцењује се описном оценом која не утиче на ошти успех ученика.
Владање ученика од шестог разреда основног образовања и васпитања оцењује се описно у току полугодишта, а бројчано на крају првог и другог полугодишта и утиче на општи успех.
Закључну оцену из владања утврђује одељењско веће на предлог одељењског старешине на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката. Оцена из владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању ученика.


Члан 100.


Општи успех ученика основног образовања и васпитања утврђује се на крају првог и другог полугодишта на основу аритметичке средине позитивних закључних бројчаних оцена из обавезних предмета и оцене из владања, почев од шестог разреда.
Закључна оцена за успех из предмета не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у дневник, добијене било којом техником провере знања.
Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од:
1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50;
2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49;
3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49;
4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49.

Члан 101.


Ученик основног образовања и васпитања, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе: приговор на оцену из предмета и владања у току школске године, жалбу на закључну оцену из предмета и владања на крају другог полугодишта и жалбу на испит.
Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору школе у року од три дана од саопштења оцене, жалба у року од три дана од дана добијања ђачке књижице, односно сведочанства, а жалба на испит прописан посебним законом, у року од 24 сата од саопштења оцене.
Директор школе, у сарадњи са педагошко-психолошком службом и одељенским старешином, одлучује о приговору у року од три дана. Ако оцени да је приговор основан и да је оцена изведена супротно закону и прописима донетим на основу њега, решењем поништава оцену и образује комисију за проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика.


Члан 102.


Ученик, његов родитељ, односно старатељ, који сматра да су му повређена права утврђена овим или посебним законом, доношењем или недоношењем одлуке након подношења пријаве, приговора или жалбе, односно ако је повређена забрана из чл. 44. и 45. и право из члана 103. закона о основама система образовања и васпитања, што утиче на статус ученика, има право да поднесе захтев за заштиту права покрајинском секретаријату, у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.


Члан 103.


После завршеног осмог разреда ученик полаже завршни испит.
Завршним испитом процењује се степен постигнутости прописаних исхода основног образовања и васпитања.
Након положеног завршног испита ученик стиче основно образовање и васпитање о чему се издаје јавна исправа у складу с посебним законом.
Након обављеног завршног испита, ученик стиче право на упис у средњу школу без полагања квалификационог испита, осим пријемног испита за проверу изузетних способности, на начин и по поступку прописаним посебним законом.


ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА


Члан 104.


Уписом у школу ученик стиче одређена права и преузима одређене обавезе утврђене законом, овим Статутом и другим актима школе.


Члан 105.


Права ученика су:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева из чл. 3. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања.
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
6) информације о његовим правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;
11) остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену овим законом;
Школа је дужна да обезбеди све услове за остваривање права детета и ученика из става 1. овог члана.
Ученик, родитељ, односно старатељ детета и ученика може да поднесе пријаву директору установе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.
Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно старатељем детета и ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.
Запослени у установи дужан је да пријави директору, односно органу управљања кршење права детета и ученика.


Члан 106.


Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
7) благовремено правда изостанке;
8) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
9) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.


Члан 107.


У последња два разреда основне школе организује се ученички парламент (у даљем тексту: парламент) ради:
1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.
Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.
Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.НАГРАЂИВАЊЕ И ПОХВАЉИВАЊЕ УЧЕНИКА


Члан 108.


Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех у раду и учењу у појединим наставним предметима, као и за успешно учешће у ваннаставним активностима.


Члан 109.


Похвале могу бити за:
1. одличан општи успех и примерно владање,
2. постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно за постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним активностима,
3. освојено прво, друго или треће место на такмичењима
4. Ученика генерације,

Похвалa из става 1. тачка 4. овог члана, додељују се ученицима завршног разреда.
Похвале се додељују на крају наставне године.


Члан 110.


Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех и примерно владање похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање.
Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета односно за постигнут успех у појединим ваннаставним активностима, додељује се ученицима који су у току наставне године посебно истицали у тим областима.


Члан 111.


Похвала Ученик генерације додељује се ученику завршног разреда под условима:
1. да је од петог до завршног разреда постигао одличан општи успех и примерно владање,
2. да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима,
3. да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу друговима,
4. да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима школе као и према родитељима других ученика.
5. Да је у току школовања успешно представљао Школу на такмичењима у организацији Министатрства Просвете.
Похвала се додељује једном ученику.
Ученика генерације бира и проглашава Наставничко веће, гласањем, на предлог одељењског већа.
 

Члан 112.


Похвале могу бити усмене и писмене.
Усмену похвалу ученик може добити за остварене резултате у раду, учењу и понашању у току наставног периода.
Усмену похвалу саопштава одељењски старешина пред одељењем и пред родитељима.
Писмену похвалу одељењског старешине и одељењског већа ученик добија за остварене резултате у раду, учењу, понашању, као и за учешће у културној и јавној делатности Школе, на крају класификационих периода или на крају првог полугодишта.
Писмене похвале се уписују у ђачку књижицу.
 

Члан 113.


Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу и раду у свим наставним и ваннаставним активностима као и признање за освојено место на такмичењима које је школа организовала или у њима учествовала.
Награде се могу додељивати појединцима, а могу се додељивати и групи ученика или одељењској заједници.
Награде се додељују на крају наставне године.


Члан 114.


Награде у виду материјалних давања додељују се ученицима у складу с расположивим средствима Школе.
Награде додељује Наставничко веће на предлог стручних органа.
 

Члан 115.


Предлог за похвалу и доделу награде даје одељењски старешина на основу мишљења одељењског већа, стручног већа за области предмета.


Члан 116.


Похвалница се додељује ученицима за остварене резултате у раду и учењу, појачано интересовање и ангажовање у појединим образовно-васпитним областима, слободним активностима или културној и јавној делатности Школе, као и за освојено прво, друго или треће место на такмичењима.
Похвалницу додељује Наставничко веће на предлог одељењског старешине, одељењског већа, стручног већа или предметног наставника.


Члан 117.


У току школовања ученик може да добије диплому за изузетан успех, односно диплому за изузетан успех у савлађивању наставног плана и програма из појединих наставних области или предмета.
Врсте дипломе, начин и услове за њихово додељивање прописује министар просвете.


ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА


Члан 118.


За повреду обавеза ученик може да одговара дисциплински, а материјалну штету учињену намерно, или из крајње непажње, надокнађује његов родитељ/старатељ.
Ученик одговара за повреду обавезе која је у време извршења била утврђена овим Статутом, у складу са законом.


Члан 119.


За повреду обавезе ученику може да се изрекне васпитна и васпитно-дисциплинска мера у складу са законом.
Повреде обавеза ученика могу бити лакше и теже.


Члан 120.


Ученик чини лакшу повреду радне обавезе ако:
- Нередовно похађа наставу и друге облике образовно- васпитног рада, тако да у школској години неоправдано изостане до 25 часова.;
- долази у школу и друга места у којима школа спроводи образовно-васпитни процес неприкладно одевен за наменске активности;
- не брине о личној хигијени и уредности, хигијени школских и других просторија у којима се врши образовно-васпитна делатност;
- не долази у школу на време пре почетка часа, а после звона за почетак наставе не налази се на свом радном месту, спреман за њен почетак, тј. уколико закасни на час или раније напусти час и друге активности у школи;
- недисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима васпитно-образовног рада у оквиру спортских, културних и других активности;
- не води сам рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања одмора;
- не чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посета или извођења дела програма васпитно-образовног рада ван школе;
- не чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које школа издаје;
- злоупотреби лекарско оправдање;
- не да на увид родитељу (старатељу) ђачку књижицу у коју одељенски старешина уноси обавештења, успех, васпитно-дисциплинску меру и сл;
- користи мобилни телефон и друга средства комуникације којом се ремети рад на часу;
- злоупотребљава средства за аудио и видео снимање и фотографисање на часу, на екскурзији или другим ваннаставним активностима
- улази у зборницу и друге просторије без позива и одобрења;
- задржава се у ходницима школе за време часа;
- непримерено, грубо и агресивно се понаша према ученицима, запосленим и другим лицима;
- у својству дежурног ученика допусти улаз лицу без идентификације, или без сагласности органа школе, а о томе не обавести дежурног наставника;
- самовољно напусти дежурство;
- не примењује мере заштите и безбедности ученика у школи, на екскурзији или ваннаставним активностима школе

Члан 121.


Теже повреде обавеза ученика јесу:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе;
9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из члана 113. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања, ради корекције понашања ученика.
За повреде из става 3) тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.


Члан 122.


За повреду обавезе, односно забране прописане овим Статутом и Законм о основама система образовања и васпитања, могу да се изрекну мере, и то:
1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера - опомена, укор одељењског старешине (изриче одељенски старешина) или укор одељењског већа (изриче одељенско веће).
2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера - укор директора (изуриче директор) и укор наставничког већа (изриче наставничко веће).
3) за учињену повреду забране из чл. 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања, васпитно-дисциплинска мера:
(1) укор директора (изриче директор) или укор наставничког већа (изриче наставничко веће),
(2) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља и школе у коју прелази.


Члан 123.


Ученик не може бити искључен из школе.


Члан 124.


За учињену повреду обавезе ученику се могу изрећи само васпитне и васпитно-дисциплинске мере утврђене законом и овим Статутом.
Васпитну и Васпитно-дисциплинску меру могу изрицати само органи утврђени законом и овим Статутом.
Васпитна и Васпитно-дисциплинска мера примењује се само на ученике појединце.
За учињену повреду обавеза ученику се може изрећи само једна васпитна или васпитно-дисциплинска мера.


ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА И ИЗРИЦАЊА ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ


Члан 125.


Васпитно-дисциплинска мера не може се изрећи ако претходно није спроведен васпитно - дисциплински поступак.
Поступак утврђивања одговорности ученика и изрицања васпитно-дисциплинске мере је хитан.
 

Члан 126.


Васпитно-дисциплински поступак је хитан и ближе се уређује Правилником о дисциплинској одговорности ученика.
 

Члан 127.


Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране насиља, злостављања и занемаривања, у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.
Школски одбор решава по жалби из претходног става овог члана у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.

Члан 128.


Решавајући по приговору, Школски одбор може одлуку о изреченој васпитно-дисциплинској мери потврдити, преиначити или укинути и предмет вратити на поновно одлучивање.
Школски одбор ће одлуку:
1. потврдити, ако утврди да је поступак за утврђивање одговорности ученика спроведен у складу с одредбама Статута, да је повреда правилно утврђена, а изречена мера одмерена у складу с околностима под којима је повреда учињена и личношћу ученика;
2. укинути и предмет вратити органу на поновно одлучивање ако нађе да поступак за утврђивање одговорности није спроведен у складу с одредбама Статута, да у поступку нису утврђене све релевантне чињенице од значаја за утврђивање степена одговорности ученика и изрицање одговарајуће мере,
3. преиначити и изрећи блажу меру ако сматра да ће се и таквом мером постићи васпитни циљ;
4. преиначити и ученика ослободити од изречене васпитно-дисциплинске мере ако нађе да су околности под којима је до повреде дошло и личност ученика такви да је сврсисходно не изрицати васпитно-дисциплинску меру.
 

Члан 129.


Поступак је окончан одлуком којом је утврђена одговорност ученика и изречена васпитно-дисциплинска мера. Може се обновити ако се у току школске године сазна за чињенице које би, да су биле познате у време вођења поступка, битно утицале на утврђивање одговорности ученика.
Предлог за обнову поступка може поднети ученик, односно његов родитељ/старатељ у писменој форми.
Предлог из ст. 2. овог члана подноси се директору школе најкасније до завршетка школске године у којој је васпитно-дисциплинска мера изречена.
У предлогу се наводе докази којима се обнова поступка чини оправдана.
 

Члан 130.


Уколико директор школе утврди да је предлог за обнову поступка основан, донеће одлуку о дозволи понављања поступка и укидању одлуке донете у ранијем поступку.
 

Члан 131.


О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама одељењски старешина води евиденцију у одговарајућој педагошкој документацији у коју уноси: име и презиме ученика, врсту изречене мере и орган који је меру изрекао, датум изрицања мере и повреду обавезе ученика због које је васпитна или васпитно-дисциплинска мера изречена.


IX СРЕДСТВА ШКОЛЕ


Члан 132.


Средства за рад Школе обезбеђују се у складу са Законом о основама система образовања и васпитања из буџета Републике, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.
Школа може учешћем родитеља ученика, јединице локалне самоуправе, донатора, спонзора или од проширене делатности школе да обезбеди средства за виши стандард од утврђеног педагошког стандарда у области основног образовања, а за побољшање у погледу простора, опреме и наставних средстава.
У остваривању права рада са средствима у државној својини, Школа остварује права и обавезе у погледу коришћења, управљања и располагања, у складу са Законом.


X ПОСЛОВНА ТАЈНА


Члан 133.


Радници Школе дужни су да одређене податке и исправе чувају као пословну тајну ради заштите интереса Школе и друштвене заједнице.
Пословном тајном сматрају се: послови у вези са одбраном, послови са физичко-техничким обезбеђењем школе, као и подаци које надлежни орган прогласи пословном тајном или их као поверљиве саопшти Школи у складу са Законом и другим прописима, којима се уређује пословна тајна.


XI ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ


Члан 134.


Школски Одбор поред Статута доноси:
1. Пословник о раду Школског одбора
2. Пословник о раду Савета родитеља
3. Правила о понашању ученика, запослених и родитеља
4. Правилник о организацији рачуноводства
5. Правилник о дисциплинској одговорности ученика
6. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
7. Друга општа акта у складу са законом и прописима донетим на основу Закона.
Школски одбор даје мишљење на Правилник о организацији рада и систематизацији радних места у Школи, којег доноси директор.


Члан 135.


Општи акти доносе се на начин и по поступку утврђеним Пословником о раду Школског одбора, осим правилника о организацији рада и систематизацији радних места у Школи, којег доноси директор Школе.


Члан 136.


Општи акти примењују се од дана њиховог ступања на снагу, ако самим актом није одређен дан почетка примене општег акта.
Изузетно, општим актом може се предвидети да акта у целини, или поједине његове одредбе, имају повратно дејство, ако је то повољније и ако природа односа који се тим актима уређују то допушта.


Члан 137.


Иницијативу за доношење измена и допуна Статута могу покренути директор, Школски одбор, оснивач, синдикат.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку по коме је Статут донет.
Аутентично тумачење одредби Статута врши Школски одбор.


XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 138.


Општи акти који нису у супротности са Законом и овим Статутом примењиваће се до доношења општих аката на основу Закона и овог Статута.

Члан 139.


Овај Статут ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли Школе.


Члан 140.


Ступањем на снагу Статута, престаје да важи Статут Школе од 18.01.2010. године.


У Кљајићеву , дана: 17.01.2014.год.

 (истакнуто на огласној табли Школе)                                                                                     Председник Школског одбора:
                                                                                               Наташа Пајић С.Р.

 

Врх стране 

 

 

ПОЧЕТНА   О ШКОЛИ   ОГЛАСНА ТАБЛА   ЗАПОСЛЕНИ   УЧЕНИЦИ   ИНТЕРНА АКТА   ТЕНДЕРИ   КОНТАКТ