ШКОЛА ОТВОРЕНИХ ВРАТА

ПОЧЕТНА   О ШКОЛИ   ОГЛАСНА ТАБЛА   ЗАПОСЛЕНИ   УЧЕНИЦИ   ИНТЕРНА АКТА   ТЕНДЕРИ   КОНТАКТ

   Фејсбук страница школе

Школа отворених врата - блог
                          

     ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

На основу члана 57. Став 1. тачка 1., а у вези члана 42. став 1. тачка 1. и члана 45 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, број 72/2009, 52/2009 и 55/2013), члана 45. став 1. тачка 1. Статута Основне школе Никола Тесла - Кљајићево и Правилника о протоколу у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (Сл. Гласник РС број: 72/2009), Школски одбор Основне школе Никола Тесла - Кљајићево на седници одржаној дана 17.01. 2014. године донео је:


                                                         
 ПРАВИЛНИК
                       О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА У
                            ОШ НИКОЛА ТЕСЛА - КЉАЈИЋЕВООСНОВНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.

-Овим правилником уређују се мере, начин и поступак заштите и безбедност ученика Основне школе Никола Тесла - Кљаићево (у даљем тексту: Школа), и то:
1) у време одржавања образовно-васпитног процеса у згради Школе и непосредној околини;
2) у време одржавања рекреативне наставе, екскурзија, излета и сличних активности које организује Школа.

Члан 2.

-У циљу заштите и безбедности ученика, Школа предузима следеће мере:
1) Примењује Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама министарства просвете Републике Србије
2) Свакодневно сарађује са државним органима и органима јединице локалне самоуправе
3) Организује дежурство наставника и помоћно-техничког особља и Школи
4) Обезбеђује могућност осигурања ученика од ризика
5) Примењује све законом прописане и потребне мере заштите од пожара, поплава, удара грома и других елементарних непогода које могу угрозити безбедност ученика Школе;
6) Примењује и друге мере у циљу заштите и безбедности ученика, утврђене Законом и општим актима Школе.


Члан 3.

-У поступку прописивања и извршавања мера заштите и безбедности ученика Школа, између осталог, сарађује и са:
1) Одељењем за друштвене делатности града Сомбора;
2) Министарством просвете Републике Србије;
3) Секретеријатом за образовање АПВ;
4) Полицијском управом МУП-а у Сомбору;
5) Центром за социјални рад Сомбор.


ПРИМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА


Члан 4.

-Школа је дужна да формира Тим за заштиту ученика од насиља.
-Број и чланове Тима именује директор Школе.
-Школа је дужна да имена чланова Тима истакнe на видном месту у Школи
-У току наставе у Школи је потребно да увек неко од чланова Тима буде на располaгању запосленима и ученицима Школе.
-Тим за заштиту ученика од насиља је дужан да се у свом раду придржава свих одредби и смерница из Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама министарства просвете Републике Србије.


Члан 5.

-Задаци Тима за заштиту ученика од насиља нарочито су да:

Учествује у обуци за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
Информише и пружа основну обуку за све запослене у Школи са циљем стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања.
Организује упознавање ученика, родитеља (старатеља) и локалне заједнице са Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања ученика и Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.
Координира израду и реализацију програма заштите ученика од насиља
Организује консултације у Школи и процењује нивое ризика за безбедност ученика.
Прати и процењује ефекте предузетих мера у заштити ученика.
Сарађује са релевантним Установама.
Припрема план наступа Школе пред јавношћу и медијима.
Организује евидентирање појава насиља.
Прикупља документацију.
Извештава стручна тела Школе и Школски одбор о стању безбедности у Школи и о свом раду.


Члан 6.

-Сви запослени су дужни да, чим примете било који облик насиља, злостављања или занемаривања у Школи, то пријаве директору Школе и бар једном члану Тима за заштиту ученика од насиља.
-Сви запослени су дужни да се придржавају свих одредаба и смерница Посебног протокола заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, а о којима су упознати од стране Тима за заштиту ученика од насиља.


       САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сарадња са Одељењем за друштвене делатности града Сомбора

Члан 7.

-Школа води уредну евиденцију о редовном похађању наставе свих уписаних ученика, као и евиденцију о деци доспелој за упис у први разред, по списковима које добија од надлежног органа.
-Уколико ученик дуже од 15 дана не похађа наставу, а Школа не може да успостави контакт са родитељима или старатељима ученика, са насталом ситуацијом упознаће се Одељење за друштвене делатности града Сомбора, у циљу предузимања законских мера и спречавања ситуације у којој би се ученик налазио без заштите и надзора.
-Школа ажурира спискове деце доспеле за упис у први разред и доставља их општини чиме се остварује увид у број уписане деце сваке школске године.

Сарадња са Министарством просвете Републике Србије

Члан 8.

-У сарадњи са Министарством просвете, Школа се стара да сви облици васпитно-образовног рада теку без застоја и проблема, да свеукупни односи учесника наставног процеса буду такви да ученици Школе буду заштићени од свих облика дискриминације и насиља ,а сходно томе за евентуалне застоје и проблеме информише школску управу у Сомбору министарства просвете.

Сарадња са Секретаријатом за образовање АПВ

Члан 9.

-Сарадња са Секретаријатом за образовање АПВ заснива се на пољу побољшања услова у Школи,а који безбедност ученика треба да подигну на виши ниво, и то нарочито у делу који се односи на надлежности Секретаријата за образовање АПВ.

Сарадња са ПУ Сомбор, МУП-а Републике Србије

Члан 10.

-Овај вид сарадње одвија се првенствено кроз свакодневни обилазак Школе и околине од стране припадника ПУ Сомбор, одељења у Кљајићеву , ради контролисања услова за несметани рад Школе и спречавање настанка потенцијалних проблема.
-Школа, такође, остарује и сарадњу са надлежним инспекторима службе за малолетничку деликвенцију, којима се пријављује свка ситуација у Школи или у понашању ученика која може довести до деликвентног понашања, како би се спречила на време и тиме остварила безбедност других ученика Школе.
-У време ваннаставних активности везаних за Школу екурзије, излети, рекреативна настава и сл.), Школа је у обавези да благовремено пријави свако путовање ученика, како би радници ССП-а ПУ Сомбор обавили преглед ангажованих аутобуса и старали се о безбедности ученика за време трајања путовања.
-Од надлежних органа ПУ Сомбор Школа ће тражити да се обезбеди појачана контрола саобраћајница у околини Школе, а у сарадњи са њима Школа ће серијом предавања и приказивања филмова о понашању деце у саобраћају и познавању саобраћајних прописа подизати ниво образовања ученика у ово смислу.
-У случају постојања сумњи на злостављање и занемаривањ ученика Школе, сарадња се огледа у пријављивању ових сумњи надлежнима у ПУ Сомбор.

Сарадња са Центром за социјални рад

Члан 11.

-Стручна служба Школе, у сарадњи са одељенским старешином, остварује увид у породичне прилике, кад уочи промене у понашању и учењу ученика и у случају констатације да постоји недовољна брига и надзор у породици, обраћа се Центру за социјални рад у Сомбору, у циљу предузимања мера ради пружања помоћи ученика.


                                                        ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ

Члан 12.

-Дежурство у Школи изводе дежурни наставници, дежурни ученици и помоћно-
техничко особље, у складу са процесом наставе.
-Дежурство почиње 30 минута пре почетка наставе, а завршава се 15 минута након завршетка
последњег часа.

Члан 13.

-Школа ради у две смене и сваког дана има 2 дежурна наставника у свакој згради. По један наставник дежура на спрату , један у дворишту, а помоћно-техничко особље у холу у приземљу сваке зграде.

Члан 14.

-Дежурни наставник обавезан је да на дежурство дође 30 минута пре почетка наставе и води рачуна о благовременом почетку наставе. У случају недоласка неког наставника у Школу, обавештава директора Школе, како би се предузеле мере за обезбеђивање замене. Координира рад са осталим дежурнимх наставницима, решава евентуалне конфликте међу ученицима и брине о њиховој општој безбедности у Школи. Све промене уписује у књигу дежурстава и о томе обавештава директора Школе.
-У случају било каквих догађаја који спадају у надлежност Тима за заштиту ученика од насиља, дежурни наставник је дужан да о томе обавести члана Тима који се налази тренутно у Школи.

Члан 15.

-У периоду лепог времена, сви дежурни наставници, за време великог одмора заједно са ученицима излазе у двориште и старају се о одржавању реда приликом изласка и уласка ученика у школску зграду.


Члан 16.

-Сви наставници на крају сваког часа, односно наставе, напуштају учионицу (кабинет) тек пошто из ње испрате све ученике.

Члан 17.

-Наставник који организује допунски час или неке друге активности, дужан је да брине о боравку ученика од почетка до краја ових активности.


Члан 18.

-Директор школе одговоран је за израду распореда дежурстава и контролу његовог извршавања.

Члан 19.

-Помоћно-техничко особље помаже у раду дежурним наставницима, дежура на свом радном месту и не удаљава се са њега без дозволе директора или дежурног наставника. У сарадњи са дежурним наставницима и дежурним ученицима проверава разлоге доласка страних лица у Школу и прати њихово кретање у школској згради.

Члан 20.
-Дежурни ученик је обавезан да дође на дежурство, у преподневној смени у 07,45 часова, а у поподневној смени у 13,15 часова, и да се јави дежурном наставнику, те да буде на месту дежурства у холу Школе у преподневној смени до 13,15 часова, а у поподневној смени до краја последњег часа..
-Дежурни ученик је дужан да се стара о томе да за време трајања часа улазна врата Школе буду под сталним надзором, да дозволи улазак лицима чији је долазак у Школу најављен, а осталима тек по одобрењу директора.

                                                        ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

Члан 21.

-Школа је у обавези да на почетку сваке школске године упозна родитеље са могућношћу осигурања ученика од последица несрећног случаја (незгоде) које се могу евентуално десити и са условима под којима се врши осигурање.
-Школа је такође у обавези да, уколико постоји заинтересованост родитеља, буде посредник између њих и осигуравајуће организације, како би родитељ, уплатом премије осигурања, омогућио свом детету заштиту од свих ризика у свакодневном животу (у Школи, код куће, на путу, екскурзији, летовању и сл.).

Члан 22.

-Школа ће на Савету родитеља упознати родитеље са понудама о осигурању које су стигле у Школу и посредоваће између њих и осигуравајуће компаније за коју се они определе.ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА, ПОЖАРА, УДАРА ГРОМА И ДРУГИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

Члан 23.

-У циљу заштите деце и запослених, у Школи се спроводе мере заштите од пожара предвиђене законом, а које подразумевају обезбеђеност Школе довољним бројем ватрогасних апарата, обуку запослених за руковање њима и понашање у случају опасности и редовну контролу обучености запослнеих, у сарадњи са управом противпожарне полиције и Ватрогасним друштвом Кљајићево.

Члан 24.

-У Школи постоји посебно Комисија за противпожарну заштиту,која је одговорна за то да су увек предузете све законске мере заштите од пожара.
-Сви запослени у Школи су упознати са одредбама Правилника о заштити од пожара и обавезни су да га примењују.

Члан 25.

-Школа је у обавези да врши редовну контролу громобранске инсталације од стране овлашћених организација и да поседује уредну документацију о томе. Евентуалне недостатке ће отклањати у најкраћем могућем року.

Члан 26.

-Школски ложач -мајстор је одговоран за то да сва водоводна и грејна инсталација функционишу нормално, па је у том циљу обавезан да у најкраћем могућем року отклања мање кварове на водоводним и грејним инсталацијама.
-За санирање већих кварова ће се постарати, у сарадњи са директором и секретаром Школе, да се ангажује одговарајућа служба.

                                              ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 27.

-Према члану 159. став 2. Тачка 7. Закона о основама система образовања и васпитања, средства за спровођење заштите и безбедности ученика прописаним овим правилником, обезбеђују се у буџету града Сомбора.

                                                      ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

-Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Члан 29.

-Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи правилник о заштити и безбедности ученика у ОШ Никола Тесла Кљајићево од 04.02.2010.године.


У Кљајићеву,                                                                     Председник Школског одбора:

                                                                                                    Наташа Пајић С.Р.

                                                            Врх стране
 

 

 

 

ПОЧЕТНА   О ШКОЛИ   ОГЛАСНА ТАБЛА   ЗАПОСЛЕНИ   УЧЕНИЦИ   ИНТЕРНА АКТА   ТЕНДЕРИ   КОНТАКТ