ШКОЛА ОТВОРЕНИХ ВРАТА

ПОЧЕТНА   О ШКОЛИ   ОГЛАСНА ТАБЛА   ЗАПОСЛЕНИ   УЧЕНИЦИ   ИНТЕРНА АКТА   ТЕНДЕРИ   КОНТАКТ

   Фејсбук страница школе

Школа отворених врата - блог
                          

     ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

На основу чл. 41. и 57. став 1.  тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Школски одбор Основне школе Никола Тесла у Кљајићеву, на седници одржаној 17.01.2014. са 7 гласова ЗА, 0 гласова ПРОТИВ  и  0 гласова УЗДРЖАН године донео је:

П Р А В И Л Н И К

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о унутрашњој организацији рада Основне школе Никола Тесла у Кљајићеву (у даљем тексту: Правилник) уређује се унутрашња организација рада Основне школе Никола Тесла (у даљем тексту: Школа).

Члан 2.

Овим правилником регулишу се: долазак ученика и наставника у школу, понашање ученика у школи и објектима школе, распоред рада ,права и дужности ученика, међусобни односи ученика и наставника, лична хигијена ученика и наставника, хигијена радних просторија као и права и дужности родитеља односно старатеља ученика школе. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

Члан 3.

Образовно-васпитна делатност у  школи обавља се у две смене.

Прва смена почиње рад у 8 часова а друга смена у 13 ,30 часова.

Смене се мењају недељно и у једној смени су ученици парних одељења, а у другој  непарних.

Дежурни наставник у Школу долази 30 минута пре почетка наставе у смени.

Пре почетка друге смене може се заказати предчас, у складу са распоредом часова.                                                                       

Члан 4.

Образовно-васпитна делатност у Школи се обавља у оквиру петодневне радне недеље, од понедељка до петка, а суботом  у складу са школским календаром и плановима и програмима Школе.

Пратећи послови (административно-финансијски и правно-нормативни ) обављају се у оквиру петодневне радне недеље.

Од правила из става 1. и 2. овог члана одступа се ако то захтевају потребе рада Школе, а нарочито потребе образовно-васпитне делатности. 

III.УЧЕНИЦИ

Члан 5.

Ученици долазе у школу најраније 15, а најкасније 5 минута пре почетка наставе и чекају у школском дворишту.

Забрањено је задржавање пред школском зградом и у ходницима установе.

Члан 6.

Дозволу за улазак у зграду даје пре почетка наставе и после великог одмора дежурни наставник пошто је проверио да су ученици постројени и спремни за улазак.

Ученици другог циклуса постројавају се испред улаза из дворишта у стару зграду Школе  улазе на исти улаз /улаз бр.2/, док ученици првог циклуса исте радње обављају пред улазом бр.2  нове зграде Школе /дворишни улаз у хол зграде код фискултурне сале/.

У случају временских неприлика ученици улазе у зграду школе без постројавања.

Члан 7.

У школску зграду на почетку смене ученици улазе  када се огласи школско звоно за улазак, а по одобрењу присутног дежурног наставника.

У зграду и учионице  ученици улазе без трчања, галаме и гужве.

Члан 9.

            Ученици који учествују у  додатној, допунској настави, секцијама школе као и ученици који који похађају изборну наставу у зграду улазе само под надзором наставника који је задужен за горе поменути рад.

Члан 10.

Ученици су дужни да чувају школску имовину, а штету која настаје њиховом кривицом или непажњом морају надокнадити у складу са правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика.      

Члан 11.

Кад жели нешто да пита, односно да саопшти или кад то наставник тражи од њега ученик се служи дизањем руке.

Док одговара на часу ученик стоји или седи што зависи од предметног наставника. 

Члан 12.

После завршетка часа у учионици остају редари и предметни наставник и констатују да је све у реду и тек тада напуштају учионицу с тим да наставник излази последњи.

Члан 13.

За време одмора ученици мењају учионице и припремају се за следећи час.

Забрањено је непотребно улажење и задржавање у учионицама других одељења.

Ученике за време одмора поред дежурног наставника који је одговоран за ред  контролишу и сви предметни наставници .

Члан 14.

Наставник је обавезан да за време извођења наставе буде са ученицима .

Ученик ни у једном тренутку у установи не може бити без надзора.

Члан 15.

Ако наставник не дође на место одређено за извођење часа редари су у обавези да по истеку 5 минута о томе обавесте директора или секретара  школе.

У случају да они нису присутни обавештавају дежурног наставника или стручну службу да у њиховом одељењу нема наставе

Члан 16.

За време наставе ученици седе на местима које им је одредио одељенски старешина или предметни наставник у договору са одељенским старешином.

Члан 17.

Из безбедносних разлога ученици без одобрења не могу напуштати двориште установе за време наставног дана.

Члан 18.

             Свако одељење има два редара, које по листи редоследа одређује одељенски старешина.

              Дужност редара траје недељу дана и у оквиру те дужности он се стара: да се одсутни ученици пријаве предметном наставнику на почетку часа, да се пријави  штета у учионици, да је табла спремна за рад и да се редовно брише, да се учионице проветравају и заборављене ствари ученика доставе у портирницу школе. (код спремачица)

             Редари обављају и друге дужности које им повери одељенски старешина.

IV. ПОХАЂАЊЕ НАСТАВE

Члан 19.

Ученици не смеју неоправдано истајати и каснити на наставу и остале школске активности.

Члан 20.

Дозволу за изостанак са једног часа даје предметни наставник, за један наставни дан одељенски старешина,  до 7 дана директор Школе, док одсуство ученика дуже од седам дана одобрава наставничко веће.

За одобрења дужа од једног дана родитељ или старатељ је дужан да установи достави писмени захтев.

Члан 21.

Ако ученик изостане због болести или неког другог оправданог разлога његов родитељ,односно старатељ у року од  3 дана од дана почетка изостајања мора писмено или усмено да обавести одељенског старешину о узроку изостанка.

Кад ученик после изостанка дође у Школу, дужан је да одељенском старешини донесе писмено оправдање за изостанке дуже од 3 дана, а за изостанке до три дана оправдање може дати  и родитељ/старатељ и усмено, доласком у Школу.

Све сумњиве случајеве изостанка или кашњења одељенски старешина  ће пажљиво испитати и донети одлуку.

Члан 22.

Aко ученик изостане са наставе дуже од три дана, а одељенски старешина није обавештен о разлогу одустајања, школа шаље писмену опомену или позив родитељу односно старатељу  ученика.

Ако  родитељ ни тада не образложи разлоге недоласка ученика установа поступа у складу са законом.

V. ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА

 

Члан 23.

На дежурство наставника и помоћног особља у Школи, примењују се одредбе из чланова 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. и 21. Правилника о заштити и безбедности ученика у ОШ Никола Тесла Кљајићево.

VI. ЛИЧНА ХИГИЈЕНА И УЖИНА

 

Члан 24.

Ученици су у обавези да у школу долазе пристојно одевени и уредни, без нападне шминке и накита, без  дугачких ноктију који могу бити сметња при писању и извођењу наставе физичког, са дужом косом  која је завезана тако да не пада по столу  и смета приликом наставе физичког.                                                                       

Члан 25.

               Ученици су обавезни да своја места у учионици као и другим објектима школе одржавају уредно и чисто.

Свака штета причињена на школском инветару надокнађује се у скалду са правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика.

Члан 26.

За време другог (великог) одмора од 15 минута,ученици примају ужину.

По ужину долазе у трпезарију у присуству једног дежурног наставника .

Члан 27

Пре конзумирања ужине ученици обавезно перу руке.

Забрањено је отпатке бацати по трпезарији, ходницима и дворишту школе.

VII. РОДИТЕЉИ

 

Члан 28

            Општи родитељски састанак се организује по потреби , а сазива га директор Школе уз предходне консултације са одељенским старешинама.

Члан 29

            Родитељски састанци по одељењима се организују најмање 4 пута у току школске године, а по потреби и више пута, а сазива их одељенски старешина са унапред утврђеним дневним редом.

Члан 30

            Индивидуални разговори са родитељима ученика се организују једном недељно, а дан и време одређује одељенски старешина на почетку школске године , уз консултације са родитељима.

Члан 31

            Родитељи, у време одређено за пријем, могу да траже објашњење од одељенског старешине и предметних наставника о успеху и владању ученика.

            У изузетно хитним случајевима, родитељи могу да траже наставнике ван предвиђеног времена за пријем, али само у време одмора, на начин да не ремете редовно одвијање наставе.

            Родитељи су у обавези да се одазову позиву одељенског старешине или директора школе.

VIII. НАСТАВНИЦИ

 

Члан 32

            Наставници долазе у школу најмање 15 минута пре почетка наставе, односно пре почетка часа

У случају изостанка или кашњења наставник је дужан да благовремено обавести директора школе о томе, ради организовања замене.

Члан 33

            Наставници одељенске старешине су дужни да о организовању родитељског састанка и дневном реду обавесте директора школе најмање 2 дана пре заказаног термина за родитељски састанак.

Члан 34

            Наставници не могу слати ученике кући са часа због потребног прибора за наставу или домаћег задатка,  нити сме дозволити ученику са својевољно напусти наставу из истог разлога.

Члан 35

            Наставник после завршеног последњег наставног часа, односно у случајевима када одељење из неких других разлога нема више часова, је дужан да изведе ученике из учионице и да их прати до излазних врата школе.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 36

Овај правилник ступа на снагу осам дана од дана истицања на огласној табли у зборници школе.

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о унутрашњој организацији рада Школе од 04.03.2013. године.

 

                                                                                             Председник Школског одбора:

                                                                                                          Наташа Пајић С.Р.

Врх стране

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧЕТНА   О ШКОЛИ   ОГЛАСНА ТАБЛА   ЗАПОСЛЕНИ   УЧЕНИЦИ   ИНТЕРНА АКТА   ТЕНДЕРИ   КОНТАКТ