ШКОЛА ОТВОРЕНИХ ВРАТА

ПОЧЕТНА   О ШКОЛИ   ОГЛАСНА ТАБЛА   ЗАПОСЛЕНИ   УЧЕНИЦИ   ИНТЕРНА АКТА   ТЕНДЕРИ   КОНТАКТ

   Фејсбук страница школе

Школа отворених врата - блог
                          

     ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

На основу члана 62. став 3. тачка 16. Закона о основама система образовања и васпитања,(Службени гласникРС број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 59. став 3. тачка 16. Статута ОШ Никола Тесла - Кљајићево а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (Сл. Гласник РС Просветни гласник број: 11/2012 и 15/2013.), директор Школе доноси:

                                                            ПРАВИЛНИК


                             о организацији рада и систематизацији радних места у
                                    Основној школи Никола Тесла - Кљајићево

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.


Овим правилником уређује се унутрашња организација и систематизација радних места у Основној школи Никола Тесла у Кљајићеву (у даљем тексту: школа), назив радног места и услове за свако радно место.


Члан 2.


Радна места се утврђују на основу годишњег плана рада школе, а у складу са обавезом остваривања наставног плана и програма.


Члан 3.


Школа је организована као јединствена целина.


Члан 4.


Настава се изводи у одељењу, а из појединих предмета и по групама, а у складу са наставним планом и програмом и према распореду часова који доноси директор школе.Број одељења појединих разреда у школи је промењљив и зависи од броја уписаних ученика.


Члан 5.


Школа ради у две смене.
Преподневна смена почиње са радом у осам часова, а поподневна у тринаест часова и тридесет минута.
Школа ради у пет наставних дана, а у складу са школским календаром.
Час траје четрдесетипет минута.


Члан 6.


Образовно васпитни рад се остарује кроз обавезну и изборну наставу и ваннаставне активности, у складу са наставним планом и програмом.Члан 7.


Образовно васпитни рад се остварује у учионици, кабинету, школској радионици и фискултурној сали.


Члан 8.


Школа може имати заједничку службу са другим школама на територији своје града Сомбора.
Одлуку о образовању заједничке службе доноси град Сомбор уз прибављену сагласност Министарства просвете.

Члан 9.


Школа за обављање послова из свог делокруга има 41 радних места и 41 извршилаца.
Пред почетак сваке школске године преиспитује се број извршилаца у настави, зависно од броја ученика и броја потребних радника за остваривање наставног плана и програма.
Одлуку о повећању или смањењу броја извршилаца доноси директор школе.

                                            ПОПИС РАДНИХ МЕСТА У ШКОЛИ

Члан 10.


Послове предвиђених радних места у школи обављају радници који испуњавају услове у погледу врсте и степена школске спреме имају физичку и психичку способност за рад са ученицима, имају положен стручни испит и потребно радно искуство.
Радна места утврђују се у зависности од сложености и врсте послова и завршене школске спреме и то:
1) Директор школе
Назив радног места: 1.1 Директор школе
Услови:
- висока школска спрема и да испуњава утврђене услове за наставника основне школе или за школског педагога, односно психолога,
- положен стручни испит,
- радно искуство од пет година

Број извршилаца: 1

2) Наставници
Назив радног места:

2.1 Наставник у разредној настави
Услови:
- професор разредне наставе,
- наставник разредне наставе,
- професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом
- професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
- мастер учитељ,
- дипломирани учитељ - мастер;
- професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

Број извршилаца: 8


2.2 Наставници предметне наставе


2.2.1 Српски језик
Услови:
- професор српског језика и књижевности,
- професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком,
- професор српске књижевности и језика,
- професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
- дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима,
- дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима,
- професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност,
- професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
- професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
- професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
- професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
- професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику,
- професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност,
- професор југословенске књижевности са страним језиком,
- дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
- дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
- професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине,
- професор српског језика и српске књижевности,
- дипломирани компаратиста,
- мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком)),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност).

Број извршилаца: 2

2.2.2 Енглески језик
Услови:
- професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност,
- дипломирани професор енглеског језика и књижевности,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик),
- дипломирани филолог англиста - мастер;

Број извршилаца: 1

- 2.2.3 Немачки језик
- Услови:
- професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик);

Број извршилаца: 1

2.2.4 Ликовна култура
Услови:
- дипломирани сликар,
- академски сликар - ликовни педагог,
- академски графичар - ликовни педагог,
- академски вајар - ликовни педагог,
- дипломирани сликар - професор ликовне културе,
- дипломирани графичар - професор ликовне културе,
- дипломирани вајар - професор ликовне културе,
- дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе,
- дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе,
- дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе,
- дипломирани сликар - професор,
- дипломирани вајар,
- дипломирани вајар - професор,
- дипломирани графички дизајнер,
- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре,
- дипломирани сликар зидног сликарства,
- дипломирани графичар,
- дипломирани графичар - професор,
- професор ликовних уметности,
- наставник ликовне уметности,
- мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна),
- мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна),
- мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна),
- мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна),
- лице са завршеним факултетом ликовних уметности,
- лице са завршеним факултетом примењених уметности,
- лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна.

Број извршилаца: 1

2.2.5 Музичка култура
Услови:
- академски музичар,
- дипломирани музичар - музички педагог,
- дипломирани музички педагог,
- дипломирани музичар - композитор,
- дипломирани композитор,
- дипломирани музичар - диригент,
- дипломирани музичар - музиколог,
- дипломирани музиколог,
- наставник музичке културе,
- дипломирани диригент,
- дипломирани музичар - акордеониста,
- дипломирани музичар - гитариста,
- дипломирани музичар - соло певач,
- дипломирани професор солфеђа и музичке културе,
- дипломирани етномузиколог,
- дипломирани музичар - пијаниста,
- дипломирани музичар - чембалиста,
- дипломирани музичар - оргуљаш,
- дипломирани музичар - харфиста,
- дипломирани музичар - перкусиониста,
- дипломирани музичар - виолиниста,
- дипломирани музичар - виолиста,
- дипломирани музичар - виолончелиста,
- дипломирани музичар - контрабасиста,
- дипломирани музичар - флаутиста,
- дипломирани музичар - обоиста,
- дипломирани музичар - кларинетиста,
- дипломирани музичар - фаготиста,
- дипломирани музичар - хорниста,
- дипломирани музичар - трубач,
- дипломирани музичар - тромбониста,
- дипломирани музичар - тубиста,
- професор црквене музике и појања,
- дипломирани музичар - саксофониста,
- професор солфеђа и музичке културе,
- дипломирани музичар - педагог,
- дипломирани музичар - бајаниста,
- дипломирани музичар за медијску област,
- професор музичког васпитања,
- дипломирани музичар - педагог,
- дипломирани флаутиста,
- дипломирани црквени музичар (педагог, појац и диригент хора),
- мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог,
- етномузиколог, музиколог или музички теоретичар),
- мастер музички уметник (сви професионални статуси),
- мастер композитор.

Број извршилаца: 1

2.2.6 Историја
Услови:
- професор историје,
- професор историје и географије,
- дипломирани историчар,
- мастер историчар,
- дипломирани историчар - мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске студије историје.

Број извршилаца: 1


2.2.7 Географија
Услови:
- професор географије,
- дипломирани географ,
- професор географије и историје,
- дипломирани професор биологије и географије,
- дипломирани професор географије и информатике,
- професор биологије-географије,
- професор физике-географије,
- професор географије-информатике
- дипломирани професор географије-мастер,
- дипломирани географ - мастер,
- мастер географ,
- мастер професор географије,
- мастер професор биологије и географије,
- мастер професор географије и информатике,
- дипломирани географ - просторни планер.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике.

Број извршилаца: 1

2.2.8 Физика
Услови:
- професор физике,
- дипломирани физичар,
- професор физике и хемије,
- дипломирани педагог за физику и хемију,
- професор физике и основе технике,
- дипломирани педагог за физику и основе технике,
- професор физике и математике,
- дипломирани астрофизичар,
- дипломирани физичар за примењену физику и информатику,
- професор физике и хемије за основну школу,
- професор физике и основа технике за основну школу,
- дипломирани физичар за примењену физику,
- професор физике за средњу школу,
- дипломирани физичар истраживач,
- дипломирани професор физике и хемије за основну школу,
- дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
- дипломирани физичар за општу физику,
- дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику,
- дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО,
- дипломирани астроном, смер астрофизика,
- професор физике-информатике,
- дипломирани физичар-медицинска физика,
- дипломирани професор физике-мастер,
- дипломирани физичар-мастер,
- мастер физичар,
- мастер професор физике,
- мастер професор физике и хемије,
- мастер професор физике и информатике,
- дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије,
- дипломирани физичар - мастер физике-астрономије,
- дипломирани физичар - мастер медицинске физике,
- дипломирани професор физике-хемије, мастер,
- дипломирани професор физике-информатике, мастер,
- дипломирани физичар - професор физике -мастер,
- дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер,
- дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер,
- дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер,
- дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
- дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике.

Број извршилаца: 1

2.2.9 Математика
Услови:
- професор математике,
- дипломирани математичар,
- дипломирани математичар за теоријску математику и примене,
- дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
- дипломирани математичар - информатичар,
- професор математике и рачунарства,
- дипломирани математичар за математику економије,
- професор информатике - математике,
- дипломирани математичар - астроном,
- дипломирани математичар - примењена математика,
- дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије),
- дипломирани информатичар,
- мастер математичар,
- мастер професор математике,
- мастер професор математике и физике,
- мастер професор математике и информатике,
- мастер професор физике и математике,
- мастер професор информатике и математике,
- дипломирани професор математике-мастер,
- дипломирани математичар - мастер,
- дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије),
- дипломирани математичар - професор математике,
- дипломирани математичар - теоријска математика,
- дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије),
- професор хемије - математике,
- професор географије - математике,
- професор физике - математике,
- професор биологије - математике,
- професор математике - теоријско усмерење,
- професор математике - теоријски смер,
- дипломирани математичар и информатичар.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике.

Број извршилаца: 2

2.2.10 Биологија
Услови:
- професор биологије,
- дипломирани биолог,
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог,
- професор биологије и хемије,
- дипломирани биолог - смер заштите животне средине,
- дипломирани биолог - еколог,
- дипломирани професор биологије и хемије,
- професор биологије - географије,
- професор биологије - хемије,
- професор биологије - физике,
- професор биологије - информатике,
- професор биологије - математике,
- дипломирани професор биологије - мастер,
- дипломирани биолог - мастер,
- дипломирани професор биологије - хемије, мастер,
- дипломирани професор биологије - географије, мастер,
- дипломирани молекуларни биолог - мастер,
- дипломирани биолог заштите животне средине,
- мастер биолог,
- мастер професор биологије,
- мастер професор биологије и географије,
- мастер професор биологије и хемије.
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије биологије.

Број извршилаца: 1


2.2.11 Хемија
Услови:
- дипломирани хемичар,
- професор хемије,
- професор хемије и физике,
- професор хемије и биологије,
- дипломирани хемичар опште хемије,
- дипломирани хемичар за истраживање и развој,
- дипломирани физикохемичар,
- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство,
- професор биологије и хемије,
- професор физике и хемије за основну школу,
- дипломирани професор биологије и хемије,
- дипломирани хемичар - професор хемије,
- дипломирани професор хемије - мастер,
- професор физике - хемије,
- професор географије - хемије,
- професор биологије - хемије,
- дипломирани професор физике - хемије, мастер,
- дипломирани професор биологије - хемије, мастер,
- дипломирани педагог за физику и хемију,
- дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер,
- дипломирани хемичар - мастер,
- мастер професор хемије,
- мастер хемичар,
- мастер професор физике и хемије,
- мастер професор биологије и хемије.
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије хемије.

Број извршилаца: 1

2.2.12 Техничко и информатичко образовање
Услови:
- професор техничког образовања,
- професор технике,
- професор технике и информатике,
- професор информатике и техничког образовања,
- професор техничког образовања и машинства,
- професор технике и машинства,
- професор машинства,
- професор електротехнике,
- професор техничког образовања и техничког цртања,
- професор техничког образовања и физике,
- професор физике и основа технике,
- професор техничког образовања и хемије,
- дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО,
- дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
- професор физике и основа технике за основну школу,
- професор техничког образовања и васпитања,
- професор техничког васпитања и образовања,
- професор политехничког образовања и васпитања,
- професор политехничког васпитања и образовања,
- професор политехничког образовања,
- професор технике и графичких комуникација,
- професор производно-техничког образовања,
- дипломирани педагог за техничко образовање,
- дипломирани педагог за физику и основе технике,
- професор основа технике и производње,
- професор политехнике,
- професор технике и медијатекарства,
- професор техничког образовања и медијатекар,
- дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
- дипломирани професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
- дипломирани професор технике и информатике - мастер,
- дипломирани професор технике - мастер,
- мастер професор технике и информатике,
- мастер професор информатике и технике,
- професор основа технике и информатике.
Наставу из предмета одређених у ставу 1. овог члана могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од осам семестара.

Број извршилаца: 2

2.2.13 Физичко васпитање
Услови:
- професор физичког васпитања,
- професор физичке културе,
- дипломирани педагог физичке културе,
- професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране,
- професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације,
- професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут,
- дипломирани професор физичког васпитања и спорта,
- мастер професор физичког васпитања и спорта,
- мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије,
- професор физичког васпитања и спорта,
- мастер физичког васпитања и спорта.

Број извршилаца: 2
2.2.14 Енглески језик у првом цуклусу
Услови:
- професор одговарајућег страног језика,
- професор разредне наставе,
- дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности,
- дипломирани школски педагог или школски психолог,
- дипломирани педагог или дипломирани психолог,
- наставник одговарајућег страног језика, у складу са чл. 145. и 146. Закона о основној школи,
- наставник одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом по прописима из области образовања или лиценцом за наставника,
- наставник разредне наставе,
- лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе,
- професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
- професор разредне наставе, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира,
- дипломирани библиотекар - информатичар,
- мастер филолог,
- мастер професор језика и књижевности,
- мастер учитељ,
- дипломирани учитељ - мастер,
- мастер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира,
- дипломирани учитељ-мастер, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира,
- мастер библиотекар - информатичар.
- Лица из става 2. тач. 2), 4), 5), 8), 9), 12), 15), 16) и 19) која нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира).
- Лица из става 2. тач. 3), 13) и 14) треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/профил.
- Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији, или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.


Број извршилаца: 1

2.2.15 Наставник у продуженом боравку
Услови:
- професор разредне наставе,
- наставник разредне наставе,
- професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом
- професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
- мастер учитељ,
- дипломирани учитељ - мастер;
- професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

Број извршилаца: 2

2.2.16 Вероучитељ православног катихизиса
Услови:
лице које је завршило богословски факултет,
- лице које је завршило духовну академију,
- лице са вишом богословском спремом - завршеним Богословским институтом при Богословском факултету или завршеном богословијом (виша стручна спрема),
- наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- професор разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- наставник предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- професор предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе;

Број извршилаца: 1

3) Стручни сарадници


3.1 Школски педагог
Услови:
- професор педагогије,
- дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије,
- дипломирани школски педагог-психолог,
- дипломирани педагог,
- мастер педагог,
- дипломирани педагог - мастер.

Број извршилаца: 1

3.2 Школски психолог
Услови:
- професор психологије,
- дипломирани психолог - општи смер или смер школске психологије,
- дипломирани школски психолог - педагог,
- дипломирани школско-клинички психолог,
- дипломирани психолог,
- мастер психолог,
- дипломирани психолог - мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.

Број извршилаца: 1


3.3 Библиотекар
Услови:
- дипломирани библиотекар - информатичар,
- професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности,
- професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом књижевности,
- професор разредне наставе,
- професор језика и књижевности, односно књижевности и језика - смер за библиотекарство,
- професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика,
- професор српскохрватског језика и југословенске књижевности,
- професор српског језика и књижевности,
- професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
- професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
- професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност,
- мастер библиотекар - информатичар,
- мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика),
- мастер професор језика и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и информатика).

Број извршиоца: /

4) Административно особље

4.1 Секретар
- дипломирани правник са најмање четири године основних студија
- мастер дипломирани правник

Број извршилаца: 1

4.2 Шеф рачуноводства
Услови:
- дипломирани економиста,
- економиста са вишом школском спремом
- сертификат за самосталног рачуновођу

Број извршилаца: 1

4.3 Административни радник
Услови:
- средња економска школа

Број извршилаца: 1

5) Помоћно техничко особље

5.1 Ложач Школски мајстор
Услови:
- трећи степен ССС са положеним стручним испитом за руковаоца парних котлова
- квалификовани радник машинске или електро струке

Број извршилаца: 1

5.2 Сервирка
Услови:
- квалификовани радник куварске струке
- основна школа и најмање испит за кувара

Број извршилаца: 1

5.3 Помоћни радник за одржавање хигијене - спремачица
Услови:
- основна школа

Број извршилаца: 4

5.4 Радник за одржавање домар
Услови:
- трећи степен ССС, металопрерађивачког, дрвопрерађивачког и електроинсталатерског смера.

Број извршилаца: 1
ОПИС РАДНИХ МЕСТА У ШКОЛИ

Члан 11.


Директор школе

- представља и заступа школу,
- организује образовно васпитни рад школе и стара се о његовом остваривању и унапређивању,
- предлаже нацрт годишњег програма рада школе,
- води пословање и усклађује процесе рада у школи,
- извршава одлуке Школског одбора,
- доноси одлуку о слободним радним местима,
- издаје налоге за вршење одређених задатака,
- бира наставнике, стручне сараднике и васпитаче на осову конкурса, а по прибављеном мишљењу Школског одбора,
- врши педагошко инструктивни увид и надзор,
- припрема и руководи седницама Наставничког већа,
- обједињује рад стручних органа школе,
- координира рад старешина, наставника и стручних сарадника,
- подноси извештај о свом раду Школском одбору,
- предузима мере за унапређивање рада наставника, стручних сарадника и васпитача,
- предузима мере у случају недоличног понашања наставника, стручних сарадника и васпитача и њиховог негативног утицаја на ученике, наставнике, стручне сараднике и васпитаче,
- остварује сарадњу са Министарством просвете, родитељима ученика и оснивачем,
- потписује сведочанства, дипломе, уверења и друге јавне исправе које издаје школа,
- обавља и друге послове у складу са законом и колективним уговором.Члан 12.


Наставник, стручни сарадник и васпитач:

- остварује циљ и задатке основног образовања и васпитања,
- припрема се и стручно-педагошки остварује наставни план и програм васпитног рада,
- сарађује са родитељима ученика,
- води педагошку и школску докуметацију и евиденцију о образовно васпитном раду и ученицима,
- учествује у раду стручних органа школе,
- организује ваннаставне активности,
- одржава поправне, разредне и друге испите,
- припрема, прегледа и оцењује задатке и вежбе за предмете са писменимзадацима,
- припрема извештаје о свом раду и одељењу у коме је одељенски старешина,
- обавља и друге послове по налогу директора.


Члан 13


Наставник у продуженом боравку остварује садржаје образовно васпитног рада у продуженом боравку:
- помаже ученицима у изради домаћих задатака, и у савлађивању школског градива,
- организује рекреацију и забаву ученика,
- води рачуна о исхрани ученика, стицању радних и хигијенских навика и обавља друге послове по налогу директора школе.

Члан 14.


Школски педагог, односно школски психолог:


- помаже наставницма у планирању, припремању и извођењу наставног плана,
- прати и анализира резултате васпитно образовног рада школе и предлаже мере за његово унапређивање,
- ради на увођењу савремених облика и метода наставног рада,
- прати развој способности и успеха ученика,
- помаже ученицима у организовању учења, рационалнијем коришћењу слободног времена и избора активности,
- ради на професионалној оријентацији ученика,
- сарађује са родитељима ученика,
- води педагошку документацију,
- обавља и друге послове по налогу директора школе.


Члан 15.


Библиотекар:

- руководи библиотеком и ради на остваривању задатака културне и јавне делатности школе,
- стручно обрађује књиге и сређује библиотечки фонд,
- материјално одговара за књиге у библиотеци,
- предлаже набавку књига, записа и часописа,
- сарађује са наставницима језика и наставницима разредне и предметне наставе,
- издаје књиге,
- обавља и друге послове по налогу директора школе.


Члан 16.


Секретар школе:

- израђује нацрт Статута и других аката школе,
- прати и спроводи Статут и друга акта и пружа правно-стручну помоћ директору Школе,
- прати и примењује законске прописе,
- заступа Школу у споровима пред судом по овлашћењу директора Школе,
- присуствује седницама Школског одбора, води записник и даје објашњења и тумачења и припрема материјал за рад,
- стара се о употреби и чувању печата по налогу директора Школе,
- обавља стручне правне послове из радног односа,
- стара се о школској евиденцији која се трајно чува,
- припрема закључке и одлуке са седница на којима се води записник,
- обавља и друге управне и нормативно-правне послове по налогу директора Школе.


Члан 17.


Шеф рачуноводства:

- обавља све послове у вези са платним прометом,
- рукује финансијским средствима у оквиру својих овлашћења,
- врши исплате и уплате новчаних средстава у извршењу обавеза школе,
- саставља предлог финансијског плана,
- саставља периодичне обрачуне и годишњи обрачун,
- води потребну документацију материјалног и финансијског пословања у складу са законским прописима,
- организује и надгледа годишњи попис обавеза и потраживања и наставних средстава и опреме школе,
- припрема материјал и извештаје за Школски одбор који се односе на финансијско пословање,
- обавља и друге послове по налогу директора школе.
- води деловодник и попис аката,
- заводи преводнице ученика и води евиденцију о одсељеним и досељеним ученицима,
- обавља административне послове око уписа ученика у први разред,
- издаје уверења,
- води кадровску евиденцију,
- обавља административно-техничке послове из радног односа ,
- експедитује пошту,
- обавља дактилографске послове,
- обавља и друге послове по налогу директора Школе
Члан 18.


Административни радник

- води благајну,
- врши исплату накнада који се исплаћују путем благајне
- води благајнички дневник,
- води рачуна о благајничком максимуму,
- врши ликвидацију благајне,
- води рачуна о ликвидацији аконтација по свим основима,
- Обавља административно дактилографске послове у Школи
- обавља и друге послове по налогу шефа рачуноводства и директора школе


Члан 19.


Ложач Школски мајстор:

- рукује и одржава уређаје и инсталације грејања,
- стара се да зграда буде благовремено загрејана,
- благовремено подноси захтев за набавку грејања,
- обезбеђује исправно функционисање инсталација и осталих уређаја,
- Отклања мање кварове на објекту и инсталацинама и врши оправке инвентара.
- Помаже Домару у одржавању школске зграде, зелених површина, инсталација и инвентара,
- стара се о набавци потрошног материјала за чишћење и одржавање котлова и огрева,
- учествује у годишњем попису инвентара школе,
- обавља и друге послове по налогу секретара и директора школе.

Члан 20.


Радници у кухињи:

- припрема и издаје храну за ученике,
- рукује инвентаром школске кухиње, одржава га у чистом стању и одговара за њега,
- одржава чистоћу у трпезарији и помоћним просторијама,
- набавља храну за ђачку ужину,
- обавља и друге послове по налогу секретара и директора школе.

Члан 21.


Помоћни радници на одржавању хигијене:

- одржавају чистоћу у ходницима, учионицама, кабинетима, радионицама, канцеларијама и осталим просторија у згради школе,
- одржавају чистоћу у школском дворишту и испред школе,
- одговарају за инвентар и другу опрему којом рукују или се налази у просторијама које одржавају,
- пријављују оштећења и кварове на инсталацијама, инвентару и другој опреми,
- чувају опрему, уџбенике и одећу ученика док су у школи,
- обављају и друге послове по налогу директора и секретара школе.

Члан 22.


Помоћни радник на одржавању домар:
- одржава хигијену дворишта школе и уличног дела испред школе,
- одржава зелене површине у Школи,
- Заједно са ложачем одржава школску зграду инсталације и инвентар,
- обавља и друге послове по налогу директора и секретара школе.                                      ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.


На радна места предвиђена овим правилником могу се примити на рад и распоређивати само радници који испуњавају услове из члана 10 овог правилника.

Члан 26

.
Распоређивање радника на поједина радна места врши дриектор школе.

Члан 27.


Одлуку о потреби за заснивање радног односа са радником доноси директор школе.

Члан 28.


Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник од 27.12.2011.године.Кљајићево, 13.01.2014. год.                                                                 Директор школе,
                                                                                                         мр Бранка ВулетићШколски одбор је на седници одржаној дана: 17.01. 2014 године, дао сагласност на овај Правилник већином од 7 гласова ЗА од укупног броја чалнова школског одбора.                                                                                                       Председник ШО:


                                                                                                        Наташа Пајић С.Р.
                                                           Врх стране
 

 

ПОЧЕТНА   О ШКОЛИ   ОГЛАСНА ТАБЛА   ЗАПОСЛЕНИ   УЧЕНИЦИ   ИНТЕРНА АКТА   ТЕНДЕРИ   КОНТАКТ