ШКОЛА ОТВОРЕНИХ ВРАТА

ПОЧЕТНА   О ШКОЛИ   ОГЛАСНА ТАБЛА   ЗАПОСЛЕНИ   УЧЕНИЦИ   ИНТЕРНА АКТА   ТЕНДЕРИ   КОНТАКТ

   Фејсбук страница школе

Школа отворених врата - блог
                          

     ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 45.став 1. тачка 1), а у вези члана 126. Статута ОШ Никола Тесла из Кљајићева, Школски одбор је на седници одржаној дана:17.01.2014. године, донео:

Правилник о дисциплинској одговорности ученика
у ОШ Никола Тесла - Кљајићево


I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ


                                                        
Члан 1.


Овим правилником у ОШ Никола Тесла у Кљајићеву, уређује се вођење дисциплинског поступка, изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера за учињене повреде обавеза ученика, рокови застарелости покретања и вођења поступка и друга питања везана за дисциплинску одговорност ученика.


                                                         Члан 2.


Уписом у школу ученик преузима обавезе прописане Законом, Статутом и овим Правилником.


                                                         Члан 3.


Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана посебним законом или општим актом школе.


                                                         Члан 4.
Ученик, односно родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.                                                 II ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА


                                                          Члан 5.


У остваривању својих права, ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) придржава се школских правила, одлука директора, наставника и органа школе;
3) савесно ради на усвајању знања, вештина и вредности прописаних школским програмом;
4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
6) благовремено правда изостанке;
7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.


                                                          Члан 6.


Повреде обавеза ученика могу бити лакше и теже.
1.Лакше и теже повреде обавеза


                                                          Члан 7.


Теже повреде обавеза ученика су регулисане таксативно у Закону о основама система образовања и васпитања, те су као такве предвиђене и у члану 121. Статута Школе, а лакше повреде обавеза ученика су одређене и таксативно набројане у члану 120. Статута Школе.                             III ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ


                                                           Члан 8.


За лакшу повреду обавезе ученику се може изрећи једна од следећих васпитних мера:
1) опомена
2) укор одељенског старешине
2) укор Одељенског већа

Васпитна мера из става 1. овог члана се изриче ученику због повреде обавезе ученика, без вођења васпитно-дисциплинског поступка, али уз обавезу предходног предузимања активности прописаних у члану 113. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања.


                                                            Члан 9.


Васпитна мера: опомена изриче се ученику за учињену лакшу повреду обавеза ученика наведених у члану 120. Статута Школе и ако ученик неоправдано изостаје с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 8 часова.
Опомена се изриче усмено или у писаном облику, а изриче је одељенски старешина.
Усмена опомена се изриче непосредно или пред одељенском заједницом.
Одељенски старешина је у обавези да обавести родитеља-старатеља кад ученик неоправдано изостане 8 часова са наставе и других облика образовно-васпитног рада и то користећи од Школе прописани Образац.


                                                               Члан 10.


Васпитна мера: укор одељенског старешине изриче се ученику за учињену лакшу повреду, поновљену лакшу повреду обавеза ученика наведених у члану 120. Статута Школе, за коју се изриче мера опомене одељенског старешине и ако ученик неоправдано изостаје с наставе и других облика образовно-васпитног рада од 9 часова до 15 часова.
Ову васпитну меру изриче одељенски старешина.


                                                                 Члан 11.


Васпитна мера: укор одељенског већа изриче се ученику за учињену лакшу повреду обавеза ученика у случају кад је већ изречена опомена или укор одељенског старешине, а изречене мере нису имале васпитног утицаја на поправљање понашања ученика и ако ученик неоправдано изостаје с наставе и других облика образовно-васпитног рада од 16 часова до 25 часова.
Ову васпитну меру изриче Одељенско веће на предлог одељенског старешине, већином гласова од укупног броја чланова Одељенског већа.


                                                               Члан 12.
Васпитно-дисциплинска мера: укор директора изриче се ученику за учињену тежу повреду обавезе ученика наведених у члану 121. Статута Школе, у складу са чланом 113. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања, као и за учињену повреду забране из члан 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања.
Ову васпитно дисциплинску меру изриче директор Школе.


                                                                Члан 13.
Васпитно-дисциплинска мера: укор наставничког већа изриче се ученику за учињену тежу повреду и поновљену тежу повреду обавеза ученика наведених у члану 121. Статута Школе, у складу са чланом 113. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања, као и за учињену повреду забране из члан 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања.
Ову васпитно дисциплинску меру изриче Наставничко веће, већином гласова од укупног броја чланова Наставничког већа, а Решење о изрицању потписује у име Наставничког већа, директор Школе.


                                                               Члан 14.

За повреде забрана дискриминације и забране насиља, злостављања и занемаривања прописаних у члановима 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања, ученику од петог до осмог разреда се, поред укора директора и укора наставничког већа, изриче и васпитно-дисциплинска мера: премештај у другу Школу. Одлуку о изрицању ове васпитно-дисциплинске мере доноси Наставничко веће уз сагласност родитеља, тј. старатеља и Школе у коју се ученик премешта.


                                                                Члан 15.


Ученик не може бити искључен из школе.


                                                                Члан 16.


При изрицању васпитних и васпитно-дисциплинских мера због повреде обавезе ученика узимају се у обзир, нарочито:
тежина учињене повреде и њене последице,
степен одговорности ученика,
услови под којима је повреда учињена,
раније понашање ученика и однос према обавезама у школи,
понашање после учињене повреде и
друге околности које би могле бити од утицаја на изрицање врсте васпитне и васпитно-дисциплинске мере.

                                                                Члан 17.


При изрицању васпитнио дисциплинских мера за повреде забрана дискриминације и забране насиља, злостављања и занемаривања прописаних у члановима 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања, Школа ће , пре изрицања васпитно дисциплинске мере, применити Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.


                                                              Члан 18

.
Васпитне и Васпитно-дисциплинске мере за повреду обавезе ученика неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада изричу се поступно.


                                                                Члан 19.


За повреду обавезе ученику се може изрећи само једна васпитна или васпитно-дисциплинска мера.
Васпитна и Васпитно-дисциплинска мера примењује се само на ученике појединце.
Васпитно-дисциплинске мере се изричу за школску годину у којој је учињена повреда обавезе ученика.
Васпина и Васпитно-дисциплинска мера имају васпитни карактер, а мера се изриче с циљем да се на ученика утиче како би своје понашање довео у склад с правилима школског живота и рада.
Васпитне и Васпитно дисциплинске мере уписују се у ђачку књижицу.                                             IV ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК


                                                               Члан 20.


1. Покретање дисциплинског поступка
Дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора Школе.
Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика прописан чланом 113. став 3. и забране прописане члановима 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања и одговарајуће доказе.
Закључак из става 1. овог члана доставља се ученику, односно његовом родитељу, тј. стратељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, тј. одговарајућем стручном тиму.
Ученик мора бити саслушан у присуству родитеља, тј. старатеља.
Васпитно дисциплински поступак се води применом правила поступка прописаних овим Правилником и окончава се Решењем.
Иницијативу за покретање дисциплинског поступка може дати сваки запослени, ученик или друго лице које има правни интерес.

                                                               Члан 21.


Дисциплински поступак против ученика не може се покренути по истеку 30 дана од дана учињене повреде.
Дисциплински поступак против ученика је хитан.
2. Дисциплински органи


                                                                Члан 22.


Органи који изричу васпитне мере су:
1.Oдељенски старешина
2. Одељенско веће

Органи који изричу васпитно дисиплинске мере су:
1. Директор школе
2. Наставничко веће
Органи из става 1. тач. 2) и става 2. тачка 2) овог члана одлуку о изреченој васпитно-дисциплинској мери доноси већином гласова укупног броја чланова.


                                                                Члан 23.


Поступак за утврђивање дисциплинске одговорности ученика за тежу повреду обавезе води директор Школе.


                                                                 Члан 24.


Директор Школе заказује расправу поводом сваког дисциплинског поступка
На расправу директор позива, писменим путем ученика против кога се води дисциплински поступак и обавезно родитеља/старатеља ученика ако је ученик малолетан.
На расправу се позивају, када је то потребно сведоци и вештаци.


                                                                Члан 25.


Позив ученику, односно родитељу или старатељу мора се уручити благовремено, како би се ученик припремио за одбрану, а најкасније један дан пре дана одређеног за саслушање ученика.
Достављање позива, одлука и других писмена, врши се непосредно уручивањем ученику, односно његовом родитељу или старатељу или другом одраслом члану домаћинства, као и путем поште, препоручено.


                                                               Члан 26.


Пре почетка расправе, директор Школе утврђује да ли су присутна сва позвана лица.
Ако није дошао ученик против кога се води поступак, односно његов родитељ или старатељ ако је ученик малолетан, директор ће одлучити да ли ће се расправа одржати у њиховом одсуству или ће се одложити.
Уколико су лица из става 2. овог члана уредно позвана, а изостанке нису оправдали, расправа се може одржати у њиховом одсуству.
Приликом одлагања расправе уређује се, ако је могуће, дан и час када ће се расправа наставити.

                                                               Члан 27.


Расправа пред коју води директор почиње читањем закључка о покретању поступка којег је и донео директор Школе.
После читања закључка позива се ученик против кога се води поступак да се изјасни о наводима из захтева и да изнесе своју одбрану.
После изјаве ученика приступа се извођењу доказа ради утврђивања чињеница.
Директор ће саслушати и родитеља (старатеља) ученика, ако постоји потреба ил иако родитељ (старатељ) тражи да се саслуша.
Ученик против којег се води поступак, као и сви други учесници у поступку и сведоци могу своју изјаву да дају и у писаном облику.


                                                                Члан 28.


О раду на расправи води се записник, у који се уносе подаци за које директор сматра да су значајни за решавање дисциплинске ствари.
У заглављу записника мора се назначити орган који води расправу, место и дан одржавања расправе, име и презиме ученика против кога се води поступак, родитеља, односно старатеља, име браниоца уколико га ученик има и час почетка расправе.
У записник се уноси и да ли је било приговора, предлога за изузеће, каква је одлука о томе донета, да ли је прочитан захтев, исказ ученика, ток доказног поступка, имена сведока и вештака који су саслушани и њихови искази, предлози који су састављени и шта је по њима одлучено и друго.


                                                                Члан 29.


Исказ ученика, сведока, браниоца, вештака и осталих учесника у поступку уносе се скраћено, а ако је потребно, поједини делови или цео исказ уносе се у записник дословно.
На крају се у записник уноси податак када је директор закључио расправу.
Записник потписује директор Школе и записничар.


                                                                Члан 30.


У поступку утврђивања дисциплинске одговорности ученика за тежу повреду обавезе ученика обавезно се прибавља писмена изјава психолога, односно педагога школе о личности ученика.


                                                               Члан 31.  


Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере за тежу повреду обавезе ученика треба да садржи саставне делове које садржи решење у управном поступку.
Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере, укор директора и укор наставничког већа потписује директор школе.

                                                                Члан 32.


Решење из члана 31. овог правилника доставља се ученику и родитељу, односно старатељу ученика у писменој форми, у року од три дана од дана доношења.


                                                       V ПРАВНА ЗАШТИТА


                                                               Члан 33.


На изречене васпитно-дисциплинске мере, ученик, или његов родитељ могу да поднесу приговор Школском одбору у року од три дана од дана пријема одлуке.
Школски одбор је обавезан да одлуку по приговору донесе у року од 15 дана од дана подношења приговора.
Приговор на одлуку о изреченој васпитно-дисциплинској мери задржава извршење одлуке.
VI ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗРЕЧЕНИМ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА

 
                                                                 Члан 34.


О изреченим васпитно-дисциплинским мерама одељенски старешина води евиденцију у одговарајућој педагошкој документацији.


                                VII МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА


                                                                 Члан 35.


Ученик, односно родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.


                                                                   Члан 36.


Кривица ученика за учињену штету школи мора бити доказана.
Ако кривица не буде доказана ученик неће бити одговоран за штету.


                                                                    Члан 37.


Ако се за сваког ученика не може утврдити део штете коју је проузроковао, сматра се да су сви једнако одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима.


                                                                 Члан 38.


Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор школе.
Директор школе ће покренути поступак за утврђивање штете и одговорности ученика за проузроковану штету, на основу поднете пријаве о проузрокованој штети или на основу личног сазнања.


                                                                 Члан 39.


Постојање штете, висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како се надокнађује утврђује посебна комисија коју чине три члана.
Комисију именује директор школе.


                                                                   Члан 40.


Висина штете се утврђује на основу ценовника и књиговодствене вредности оштећене ствари, а уколико то није могуће комисија процењује штету уз помоћ стручњака.


                                                                   Члан 41.


Директор доноси решење о висини штете, одговорности за штету и обавези ученика, односно његовог родитеља или старатеља да штету надокнади у одређеном року.

                                                                   Члан 42.


Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе и његовим ступањем на снагу престаје да важи Правилник о дисциплинској одговорности ученика ОШ Никола Тесла од 13.09.2011.године.


                                                                                                Председник Школског одбора:

                                                                                                          Наташа Пајић С.Р.

 

                                                                   Врх стране 

 

 

 

ПОЧЕТНА   О ШКОЛИ   ОГЛАСНА ТАБЛА   ЗАПОСЛЕНИ   УЧЕНИЦИ   ИНТЕРНА АКТА   ТЕНДЕРИ   КОНТАКТ